Vechtdal college Hardenberg

Er zijn super leuke docenten op deze school, de school is gebouwd in een H van hardenberg
Deze kinderen zijn heel gelukkig op deze school
Kan hier echt leuk en lekker koken
Super leuke gala hier o
Nog meer gelukkige kinderen
Gelukkige docenten
Je kan hier super leuke dingen bouwen bij techniek
Je kan ook lekker eten of mooie gerechten koken bij D&C
Ten slotte, vechtdalcollege in Hardenberg is een leuke middelbare school waar je veel kunt ontdekken!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.