Królewskie miasto Wschowa

Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1136. Położenie miasta na szlakach handlowych z Poznania do Głogowa oraz Czech spowodowało jego szybki rozwój w tamtym okresie. W roku 1345 król Kazimierz III zwany Wielkim obdarzył je przywilejami miasta królewskiego. W czasach saskich uchodziła niemal za drugą stolicę kraju: rezydowali tu królowie, obradował senat, przyjmowano zagraniczne poselstwa. Niespełna 15-tysięczna dziś Wschowa była niegdyś jednym z największych miast Polski...

Kilka fotografii ukazujących stare i nowe miasto. Bogata historia, bogactwo zabytkowych budowli sprawia, że Wschowa jest chętnie odwiedzanym miastem przez rzesze turystów z wielu krajów ...

Ratusz w 1921 r.
Ulica Niepodległości z 1896 r.
Ulica Kilińskiego z 1923 r.
Kripplein Christi w 1916 r.
Kripplein Christi w 1945 r.

Zapraszam!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.