การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a differrence project

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน

ข้อมูลบุคคลเป้าหมายในการ make a difference project

นายสกลโชค อ่อนพุทธา เลขทะเบียน 570112010071

ข้อมูล project

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

-ระยะที่1เหตผลและเป้าหมาย

- บุคคลที่ต้องการ make a difference :มีอุปนิสัย บุคลิก ที่มีพฤติกรรมที่มาเรียนสายและไม่ตั้งใจเรียนและชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นและไม่ค่อยมีสมาธิในเวลาเรียนทำให้คะแนนสอบออกมาในแบบที่น้อยเพราะผลของการไม่ตั้งใจเรียน

1.ข้อมูล projectในส่วนของเหตผลในการพัฒนานั้นกระผมจะพัฒนาเขาก็คือการการละลายพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนและเวลาอาจารย์สอนนั้นจะชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไม่ก็จะหลับในคาบเรียนทำให้เขานั้นทำแนนสอบออกมาได้ไม่ดีนักเพราะไม่ตั้งใจเรียน

2.สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา คือ การที่ไม่ตั้งใจเรียนนั้นเกิดจากตัวบุคคลที่ไม่สนใจเพราะบางทีเขาอาจจะคิดว่าวิชานี้เรียนไม่รู้เรื่องอาจารย์สอนเร็วไปเลยทำให้ไม่ตั้งใจเรียนและการติดโทรศัพท์เป็นกหลักจึงทำให้ไม่สนใจในการเรียนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวจึงทำให้คะแนนสอบออกมาและเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้

3.เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อนมีการเปลี่ยนคือตั้งใจเรียนมากขึ้นจดบันทึกบ้างในบางครั้งตั้งใจอ่านหนังทบทวนก่อนเวลาสอบและคะแนนสอบที่ออกมาจากการสอบกลางภาควันที่6-10มีนาคม2560 มีคะแนนสอบที่เกินครึ่งทุกวิชา

4.ปัญหาเเละอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำproject นั้คือช่วงๆเเรกเขาจะไม่ค่อยมาเรียนตรงเวลาเข้าสาย20นาทีบ้างในบางวิชาและในการที่มีกิจกรรมเข้าก็จะหลับไม่ก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นแต่ในช่วงใกล้เวลาสอบเขาตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือเพิ่มเติมและสนใจตั้งใจอย่างยิ่งเวลาเพื่อนๆติวให้ในช่วงก่อนสอบ

พฤติกรรมหลังการเปลี่ยนแปลง

-make a difference project:ระยะที่2รายงานความก้าวหน้า

1การควบคุมตน [Self-control]: คือ กระบวนการที่บุคคล ใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือ หลายวิธีรวมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยตนเองบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราเข้าไปก้าวก่ายกับชีวิตส่วนตัวของคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเขาทำกัน แต่ผมคิดว่าการที่เพื่อนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.00อาจทำให้เพื่อนจบช้ากว่าคนอ่น ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตักเตือนนนท์ ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น คอยเตือนเสมอว่ามีงานอะไรที่ต้องส่งบ้าง หรือควรทำงานกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้นนท์มีพฤติกรรมการมาเรียนที่ดีขึ้น

บันทึกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

-ในช่วง1เดือนแรก ปัญหาการเล่นโทรศัพท์น้อยลง แต่ยังคงมีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอยู่บ้าง

-มีคะแนนสอบกลางภาคที่ผ่านมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นวิชาพัฒนาทุนมนุษย์ ได้คะแนน 15/20 คะแนน

—ตลอดการเรียนตั้งใจเรียนยิ่งขึ้นขยันทำงานส่งครบที่อาจารย์สั่ง

—มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มมากขึ้น

ผลจากการพัฒนา

—มีการเข้าเรียนที่บ่อยขึ้นและตั้งใจเรียนและจดบันทึกมาขึ้นแม้จะมีการเล่นโทรศัพท์บ้างในบางครั้ง

-มีคะแนนสอบกลางภาคที่ผ่านมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นวิชาพัฒนาทุนมนุษย์ ได้คะแนน 15/20 คะแนน

-มีส่วนร่วมในงานกลุ่มมากขึ้น

-ปัญหาการไม่ตั้งใจเรียนน้อยลง แต่บางครั้งก็ยังคงเล่นโทรศัพทืแบะแอบหลับบ้างเป็นบางครั้ง

ปัญหาหรือข้อจำกัดในการพัฒนา

เนื่องจากเพื่อนทำงานPart-time บางครั้งทำงานจนดึก จึงส่งผลให้ขี้เกียจตื่นมาเรียน และมาเรียนแล้วมักจะหลับบางครั้งก็เล่นโทรศัพท์ในคาบเรียนและในช่วงแรกจะไม่เชื่อฟังและงอแงใส่บ้างตอนที่เขาเล่นโทรศัพท์แล้วแบตหมดและขอยืมสายชาร์ตจากผมและจากการที่โทรศัพท์เพื่อนแบตหมดทำให้เพื่อนมีความตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นและทำงานที่อาจารย์สั่งส่งตามกำหนด

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

การพัฒนาเพื่อนในครั้งนี้ สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้คือความพยายาม ถ้าหากไม่มีความพยายามแล้วงานครั้งนี้คงไม่สำเร็จ และที่สำคัญการได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ที่ให้การมีส่วนร่วม ที่ยอมรับคำตักเตือนและพยายามเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจนทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่วางไว้

ผู้ทำProject
นายเมธาสิทธิ์ เอี่ยมพร 570112010075

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.