หนังสือวิชาการ E-book เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล นาย เนติลักษณ์ บุญพรหม ชื่อเล่น เอี้ยง

เกิดวันที่ 20 เมษายน อายุ 22

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสามารถ มีทักษะด้าน IT , เล่นดนตรี

งานอดิเรก หาความรู้ใหม่ๆ , วางแผนการเล่นในเกม , เสพข่าว , ดูหนังฟังเพลง

คติประจำใจ ต้องลองแล้วจะรู้

ความชอบส่วนตัว

สีที่ชอบ ดำแดง

สัตว์ที่ชอบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

แนวเพลงที่ชอบ ทุกแนว

อาหารที่ชอบ เนื้อ

e-book เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1
by ชนากานต์
วีดีโอแนะนำหนังสือเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.