Loading

Faaberg Fotball KLubbhåndbok

 • Innledning
 • Klubbinformasjon
 • 1. Faaberg Fotball sin visjon, misjon, verdier
 • 1.1 Klubbens visjon
 • 1.2 Klubbens misjon
 • 1.3 Klubbens verdigrunnlag
 • 2. Klubbens lover
 • 3. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)
 • 4. Klubbens organisering
 • 4.1 Årsmøtet
 • 4.2 Klubbens organisasjonskart med rollebeskrivelser
 • 4.3 Styrets sammensetning og oppgaver
 • 4.4 Faaberg Fotballskoles sammensetning og oppgaver
 • 4.5 Faaberg-Turneringens sammensetning og oppgaver
 • 4.6 Sportsutvalgets sammensetning og oppgaver
 • 4.7 Marked & arrangement utvalgets sammensetning og oppgaver
 • 5. Lagets organisering
 • 5.1 Trener
 • 5.2 Lagleder
 • 5.3 Foreldrekontakt
 • 5.4 Kvalitetsklubbansvarlig
 • 6. Klubbrutiner
 • 6.1 Politiattest
 • 6.2 Medlemskap og kontingenter
 • 6.2.1 Medlemskontingent
 • 6.3 Forsikring
 • 6.4 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper
 • 6.4.1 A-lagets hjemmekamper
 • 6.4.2 Barn & Ungdom sine hjemmekamper
 • 6.5 Bruk av klubbhus og anlegg
 • 6.6 Oversikt over klubbens hovedarrangementer gjennom året
 • 6.7 Informasjon om dommere
 • 6.8 Retningslinjer knyttet til materiell 19
 • 7. Økonomi – plan for økonomistyring
 • 8. Informasjon/kommunikasjon
 • 9. Rekrutteringsplan
 • 10. Utdanning/kompetanse
 • 10.1 Styret
 • 10.2 Trenere
 • 11. Årshjul/aktivitetskalender
 • 12. Utmerkelser

Innledning

Klubbhåndboka skal være et oppslagsverk for klubbens medlemmer og svare på de viktigste spørsmålene om Faaberg Fotball.

Klubbhåndboka for 2021 er blitt til etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foresatte i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foresatte, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Den til enhver tid siste utgave av Faaberg Fotball sin klubbhåndbok vil ligge på FF web, klubbens nettside www.faabergfotball.no.

Klubbinformasjon

Faaberg Fotball (FF) er en selvstendig juridisk enhet i Faaberg allianseidrettslag, FIL, og har eget styre. Faaberg Fotball, FF, organiserer jenter og gutter fra 6 år til senior. Medlemmene i FF har medlemskapet i FIL og kan også delta i idrettslaget sine aktiviteter. FF som del av FIL, bruker samme logo som FIL.

Faaberg Fotball og Faaberg Idrettslag ble stiftet 21. september 1919

Klubbens postadresse er postboks 67, 2601 Lillehammer.

Klubben har sammen med Faaberg Idrettslag eget anlegg med baner og bygg på og ved Jorekstad stadion på Jørstadmoen. I tillegg har klubben avtale med Forsvaret om å benytte banen på Nedre Moen, også kalt Moenbanen, samt avtale med Jorekstad AS om benyttelse av Gausabanen som ligger rett vest for rundkjøringen på RV255.

Klubbens e-postadresse er post@faabergfotball.no. Utvalg, arrangement og ansatte i klubbens har egne e-postadresser.

Faaberg Fotball sin nettside med oversikt over utvalg, lag og arrangement finner du på www.faabergfotball.no. I tillegg er klubben også på de fleste sosiale medier som LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og Youtube.

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 970958886. Dette nummeret kan brukes om du ønsker å gi Faaberg Fotball ekstra bidrag via Norsk Tipping sin grasrotandel. Les mer på www.grasrotandel.no.

Klubben bruker Sparebank1 Gudbrandsdal som sin bank og forsikringsforbindelse. Bankkontonummeret til klubben er 2095.49.06575.

Faaberg Fotball er medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, og tilknyttet: Norges Fotballforbund, NFF, og Indre Østland Fotballkrets, IØFK. Klubben sitt klubbnummer i NFF er 05010070.

1. Faaberg Fotball sin visjon, misjon, verdier

Hva vil vi?

Idrettsglede for alle!

Hvorfor er vi her?

Faaberg skal skape mestring, utfordringer og idrettsglede for alle!

Hvordan gjør vi det?

Ansvar, Respekt, Mot

1.1 Klubbens visjon

Faaberg Fotball har en klar og tydelig visjon – Idrettsglede for alle!. Denne visjonen er ikke bare rettet mot resultatene på fotballbanen, men i alle ledd av organisasjonen.

1.2 Klubbens misjon

Faaberg Fotball skal gjennom våre aktiviteter og tilstedeværelse skape mestring, utfordringer og idrettsglede for mennesker i alle aldre. Vi skal være en organisasjon hvor alle uansett, kjønn, legning, etnisitet og bakgrunn skal kunne være en del av idretten.

1.3 Klubbens verdigrunnlag

Alle i Faaberg Fotball skal ta ansvar, vise respekt og ha mot. Vårt verdigrunnlag forkortes ARM og har følgende innhold:

ANSVAR: Faaberg Fotball skal være tuftet på at alle tar ansvar oppnåelse av felles målsetninger. God mestring, utfordringer og glede avhenger av at ledere, trenere, støtteapparat, spillere, foresatte og medlemmer bidrar på dugnader og arrangementer og tar ansvar for at dette gjennomføres til klubbens beste.

RESPEKT: Vi skal ha respekt for det enkelte individ i alle klubbens ledd, og mobbing skal ikke forekomme. Motstandere, dommere og gjester skal behandles med respekt og møtes med et smil.

MOT: Et lag er ikke sterkere enn dets svakeste ledd. I et lag vil det variere hvem som er sterkest og svakest på ulike områder. Det må derfor motiveres til handlinger som bidrar til at alle viser mot til å utvikle hverandre. Vi skal være «Rent Idrettslag». Det er tøft å si nei!

2. Klubbens lover

Faaberg Fotball har egen lov som er bygget på lovnormen til Norges idrettsforbund, NIF. Loven skal gi klubben en likviditet som egen juridisk enhet med medlemskap i Faaberg allianseidrettslag, FIL. Siste gang den ble revidert og godkjent av årsmøtet var i 2018. Loven er godkjent av Oppland Idrettskrets 6. april 2018.

Loven ligger på klubbens nettside www.faabergfotball.no.

Forslag til endringer av klubbens lov kan sendes styret, post@faabergfotball.no, og vil bli vurdert av det kommende årsmøtet.

Første paragraf i loven lyder som følger:

§ 1 Formål

(1) Faaberg Fotballs, heretter kalt idrettslaget, formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

3. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)

Faaberg Fotball har organisert alle lag i jenter og gutter og etter alderstrinn. Vi skal hvert år forsøke å melde på minst ett lag i hver aldersklasse, fra 6 år til senior. Jente/Gutt og junior har henholdsvis to og tre alderstrinn sammen. Senior er jenter eller gutter som har fylt 19 år eller eldre.

Spillerne tilhører hovedsakelig det laget som tilsvarer spillerens alder, men i årskull med få spillere ønsker klubben å slå sammen årskull for på best måte å oppnå mestring, utfordringer og idrettsglede for alle.

Lagene er delt inn i tre hovedgrupper:

Yngres 6-12 år. 6 og 7 åringene spiller 3er, 8 og 9 åringene spiller 5er, 10 og 11 åringene spiller 7er og 12 åringene spiller 9er.

Ungdom 13-19 år. 13 åringene spiller 9er, 14 til 19 åringene spiller 11er.

Senior. Senior fotball spiller kun 11er fotball, antall lag er avhengig av antall spillere.

4. Klubbens organisering

4.1 Årsmøtet

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år i 1. kvartal. Innkalling til årsmøte annonseres på klubbens nettside, www.faabergfotball.no. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å ha medbestemmelse i klubbens drift oppfordres til å delta på årsmøtet. Alle medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt medlemskontingent, har stemmerett på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens nettside.

4.2 Klubbens organisasjonskart med rollebeskrivelser

Faaberg Fotball er organisert med ett styre og flere utvalg. Styret har en eller flere representanter i utvalgene. Organisasjonsplanen ble sist vedtatt under årsmøte 2020.

Organisasjonsplan 2020

Valgkomiteen og revisor velges på årsmøtet, de jobber utenfor styret og har spesifikke oppgaver opp mot årsmøtet.

Under styret er det etablert fire utvalg som er Faaberg Fotballskole, Faaberg-turneringen, Sportsutvalget og Marked & Arrangement. Disse utvalgene/arrangementene jobber selvstendig, og har egne mandat som blir beskrevet på de neste sidene. Alle utvalg rapporterer til styret i FF.

4.3 Styrets sammensetning og oppgaver

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og ramme-betingelser. Styret består av fem faste og to vararepresentanter. Leder, nestleder og 3 styremedlemmer møter fast til alle styremøtene. Vararepresentantene møter ved behov og etter eget ønske. For 2020 er det totalt 7 medlemmer i styret.

Styrets viktigste oppgaver

 • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og påse at driften er i henhold til visjon, misjon og verdier.
 • Lede den daglige driften, herunder budsjett- og regnskapskontroll.
 • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
 • Påse at idrettens lover følges og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig til ulike klubbroller, beholde dem over tid, samt utvikle fotball-spillere, trenere og ledere.
 • Alle medlemmer av styret må gjennomgå minimum fotballederkurs 1 fra NFF.

Styremedlemmenes hovedoppgaver pr 2020. Etter behov vil alle medlemmene av styret bli satt til oppgaver utover hovedoppgavene.

Leder Knut Arve Granum

Knut Arve Granum
 • Lede klubben.
 • Ansvarlig for styrets årshjul med viktige påminnelser/ gjøremål/ frister.
 • Ansvarlig for å følge opp økonomi.
 • Sammen med Adm.leder klubbens talerør utad.

Nestleder Merete Kornby

Merete Kornby
 • Ansvarlig for dugnadsgjennomføring og dugnader på arrangementer.

Styremedlem John Trygve Aavik

John Trygve Aavik
 • Ansvarlig for sport.
 • Styrets representant i Sportsutvalget.

Styremedlem Morten Gudbrandsen

Morten Gudbrandsen
 • Ansvarlig for anlegg, baner og infrastruktur.
 • Styrets representant i anleggsutvalget.

Styremedlem Kjersti Tangen

Kjersti Tangen
 • Styresekretær; referent på styremøtene, ansvarlig for årsberetninger og årsmøtedokumenter

Varamedlem Roar Bjarne Kvamme

Roar Bjarne Kvamme

Varamedlem Magnus Kornby

Magnus Kornby
 • Ansvarlig for innkjøp, salg og logistikk.

Sportssjef og Daglig leder Henning Brendstuen

Henning Brendstuen
 • Ansvarlig for klubbens daglige drift. Leder av Sportsutvalget.

Hovedmaterialforvalter Ole Petter Rønningen

Ole Petter Rønningen
 • Hovedansvarlig for materiell til alle lag.

Banekoordinator Morten Bakken

Morten Bakken
 • Ansvar for koordinering av treninger og kamper på baner og anlegg.

Banemester Thorgrim Hellan

Thorgrim Hellan
 • Hovedansvar for vedlikehold av baner og anlegg.

4.4 Faaberg Fotballskoles sammensetning og oppgaver

Faaberg Fotballskole har som oppgave å gjennomføre fotballskolen. Leder for fotballskolen har ansvaret for å sette sammen, gjennomføre og evaluere opplegg for gjennomføring. Leder for fotballskolen har ansvaret og myndighet til å engasjere instruktører og personell til treneroppgaver og matservering. Leder har også ansvaret for å anskaffe det materiellet som er nødvendig til å gjennomføre fotballskolen. Leder skal overholde budsjett fra styret for fotballskolen. Ved behov kan leder søke styret om utvidet budsjett.

Styret i FF har til fotballskolen ansvaret for:

 • Engasjere leder for Faaberg Fotballskole.
 • Søke NFF om å avholde fotballskolen.
 • Søke Tine om å få avholde Tine fotballskole. Leder har ansvar for å sørge for at Tine materiell ankommer til rett sted, tid og i riktig mengde.
 • Sette maks antall deltakere, og administrere påmelding.
 • Sette deltakeravgift og eventuelle moderasjoner/rabatter.

4.5 Faaberg-Turneringens sammensetning og oppgaver

Faaberg-turneringen (FT) er en gjennomføringsorganisasjon (GFO). Styret i FF har ansvaret for å sette parameterne til GFO og FT.

 • Styret har ansvaret for Faaberg-turneringen.
 • Engasjere leder og nestleder for GFO.
 • Søke NFF om å avholde FT.
 • Sette opp et budsjett for FT, i samarbeid med GFO.
 • Styret skal vedta: tilbudte tjenester og priser, påmeldingsavgift, deltagende klasser og alder, antall deltagende lag, tidspunkt, hvordan og når GFO skal rapportere til styret,

GFO skal etter at styret har satt parameterne, finne den organiseringen med minst bruk av personell som gir best mulig kvalitet for gjennomføringen. GFO skal finne det personellet som skal besette verv i organisasjonen. GFO med alt sitt personell skal klargjøre for, gjennomføre og evaluere utførelsen av Faaberg-turneringen.

Faaberg-turneringen er klubbens viktigste inntektsbringer, og det er derfor viktig at alle i klubben deltar med å få gjennomført turneringen hvert år.

4.6 Sportsutvalgets sammensetning og oppgaver

Sportsutvalget (SU) er oppnevnt av og skal rapportere til styret i FF. SU har som oppgave å utvikle og revidere klubbens sportslige handlingsplan, og påse at klubben på alle nivåer (trenere, spillere, foresatte og medlemmer) lever opp til denne.

Sportslig handlingsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i Faaberg Fotball skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet som utføres på feltet. Sportslig handlingsplan skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben foregår. For treneren skal den sportslige handlingsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa. For klubblederen skal handlingsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben. Sportslig handlingsplan vil etter innspill og forbedringer revideres hver sesong.

SU skal sørge for å etablere «treningsbanker» for alle nivåer i tråd med sportslig handlingsplan. SU har også ansvaret for å rekruttere nye spillere, trenere og dommere og sørge for at disse er skolert i henhold til sportslig handlingsplan.

SU skal innkalle klubbens trenerforum minimum hvert kvartal, sørge for at alle lag utfører oppstartsmøter før vårsesongen og evalueringer i etterkant av sesongen. Det er SU sitt ansvar å sørge for at lag på alle nivåer har hovedtrenere (evt. ass. trenere) og hovedlagledere på plass.

SU er ansvarlig for å kalle inn til minimum to lagledermøter i løpet av kalenderåret. Oppstartsmøte på våren og evalueringsmøte på høsten.

SU skal tilrettelegge og tydeliggjøre retningslinjer for hospiteringsordninger i henhold til sportslig handlingsplan, og påse at alle lag følger dette. Etter hver sesong skal SU som utvalg levere skriftlig årsrapport. SU skal hver høst komme med innspill til styret i FF på strategiske valg for kommende sesonger.

Tvistesaker i SU bringes inn for avgjørelse i styret i klubben. Det samme gjelder saker av prinsipiell karakter eller som påvirker/avviker fra budsjettrammer fra styret i FF. Styret skal alltid godkjenne og inngå avtaler for treneransettelser. Styret skal også informeres dersom det er trenere, dommere eller lagledere i klubben som SU mener ikke lenger bør inneha vervet. Ved personalsaker samarbeider SU og styret om løsninger.

Sportslig utvalg består av følgende faste medlemmer:

 • Sportssjef Henning Brendstuen
 • Styrets representant John Trygve Aavik
 • Klubbdommeransvarlig Tobias Haugen
 • Tore Jacobsen (barnefotball)
 • Amund Berg Hansen (barnefotball)
 • Jan Erik Steinslien (Ungdomsfotball)
 • Vibeke Mæhlum (Ungdomsfotball)

Ved behov og etter saker på agendaen kan utvalget utvides med følgende medlemmer:

 • Spillerutvikler
 • Banekoordinator Morten Bakken
 • Materialforvalter Ole Petter Rønningen
 • Bane- og anleggsansvarlig Thorgrim Hellan
 • Trenere med spesielt ansvar eller kompetanse
 • IKT ansvarlig for informasjon om verktøy for lagledere, trenere og utvalgets medlemmer.

SU skal gjennom året avholde regelmessig trenerforum. Leder av FFs trenerforum skal være Sportssjef eller bemyndiget medlem av SU. Trenerforum er et koordinerende informasjonsforum som skal komme med eventuelle forslag til justeringer og fornyelse av sportslig handlingsplan. Trenerforumet skal ha minst 4 treffpunkt i året. Hensikten med forumet er diskusjon rundt fotballfaglige emner, herunder praktiske treningsøkter. Forumet skal også vektlegge det sosiale trenerne imellom og ved behov ta i bruk eksterne forelesere.

Sportssjef

 • Sportssjef er klubbens øverste sportslige leder.
 • Sportssjef har ansvaret for å utarbeide en sportslig strategi for klubben.
 • Sportssjef har sammen med SU ansvaret for utarbeidelse av Sportslig Handlingsplan og følge opp denne.
 • Sportssjef har hovedansvaret for ansettelse av trenere, i samarbeid med SU.
 • Sportssjef er ansvarlig for kursing og tilrettelegging av kurs for klubbens trenere.
 • Sportssjef er trenerens støttespiller.
 • Sportssjef utarbeider egen arbeidsplan innenfor sitt område (kursing – hvor mye tid pr lag, osv.) og legger denne fram for styret i FF.
 • Sportssjef skal bistå trenere der hospitering er aktuelt.
 • Sportssjef leverer sammen med SU årsrapport til styret i FF ved sesongslutt.
 • Sportssjef skal minimum ha UEFA B-lisens utdanning.
 • Sportssjef skal være utdannet trenerveileder av
 • Sportssjef er klubbens FIKS ansvarlig. Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

Klubbdommeransvarlig

 • Skal ivareta og organisere klubbens klubbdommere
 • Gjennomføre nødvendige klubbdommerkurs hver vår.
 • Tilrettelegge for kursing av dommere som vil videreutdanne seg.
 • Være et bindeledd mellom dommer og trenere/lagledere.
 • Følge opp dommere i kampsituasjon.
 • Ansvar for klubbens dommerutstyr.
 • Ansvarlig for dommeroppsett for klubbens hjemmekamper.
 • Skrive årsrapport til SU for sitt virke hver sesong.

Spillerutvikler

 • Skal ha et spesielt ansvar for individuell spillerutvikling.
 • Skal ha ansvar for utøvelse av differensiering og hospitering.
 • Detaljer i arbeidsoppgaver avklares i dialog med Sportssjef og hovedtrener på respektive lag..
 • Skal være en del av et samlet trenerteam fra G/J13 til Senior.
 • Skal delta i klubbens trenerforum, samt bidra inn mot klubbens sportsutvalg, spesielt i forhold til utvikling av sportslig handlingsplan.
 • Skrive årsrapport til SU for sitt virke hver sesong

Fair play-ansvarlig

 • Fair Play-ansvarlig skal sammen med SU ivareta holdningsskapende arbeid, og iverksette tiltak i hele i klubbens organisasjon.
 • Foreslå, iverksette, koordinere og følge opp Fair play-tiltak i klubben mot foresatte, spillere, trenere og lagledere og gjestende lag.
 • Påse at klubbens arrangementer og turneringer gjennomføres i god Fair Play-ånd
 • Skrive årsrapport til SU som minimum skal inneholde iverksatte Fair Play tiltak, hvilke utfordringer klubben evt. har og prioriterte områder for kommende år.
 • Skrive årsrapport til SU for sitt virke hver sesong.

Banekoordinator

Klubbens hovedarena er Jorekstad Idrettspark med sine mange baner. I tilknytning til disse har vi også ansvaret for Gausabanen ved rundkjøringen og Moenbanen ved Nedre Moen. Disse banene er av god kvalitet og har kunstgress og naturgress som underlag. Det er viktig at alle klubbens medlemmer bidrar i å rydde opp etter hver trening, kamp og andre arrangement. Rydde vil si å ta med seg søppel, sette målene på plass, og ta med seg sitt eget og felles materiell til sine respektive plasser. Dersom lagene har behov for baner til trening, kamp og andre arrangement er det vår banekoordinator Morten Bakken (mobaa4@online.no) som sørger for dette, i samarbeid med SU. Må et lag bytte tidspunkt eller bane for en trening eller kamp etter at oppsettet er klart er det viktig at nytt tidspunkt og bane koordineres med banekoordinator før trening eller kamp blir byttet.

Materialforvalter

Materialforvalter rapporterer til Adm.leder. Materialforvalter skal sørge for at alle lag har det utstyret som skal til for å trene og spille kamper. Bestilling av utstyr gjøres til Adm.leder (adm@faabergfotball.no) Dette være seg utstyr til spillere, trenere og lagledere. I tillegg har de også ansvaret for å anskaffe og vedlikeholde utstyr som er felles, f.eks. mål, sanitetsutstyr, baller og cones (kjegler). Materialforvalter har sammen med Adm.leder ansvaret for at alle innkjøp holdes innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet eller budsjettføringer fra styret i FF. Dersom det er nødvendig med anskaffelser utover dette skal styret godkjenne dette før det iverksettes.

4.7 Marked & arrangement utvalget

Marked & arrangement utvalget er ansvarlig for klubbens markedsarbeid. Hensikten med marked & arrangements utvalget er å skape begeistring i og utenfor klubben. Utvalget skal utlede tiltak for merkevarebygging og markedsføring – for økt stolthet internt og eksterne inntekter. Marked & arrangements utvalget består per i dag av to personer. Marked & arrangements utvalget er underlagt styret i Faaberg Fotball. Det er Marked & arrangements utvalget som har den formelle myndigheten i klubbens markeds funksjon, delegert fra styret i FF. Personer utover markeds utvalget som rekrutteres inn i klubbens markeds funksjon rapporterer, direkte til Marked & arrangements utvalget som igjen rapporterer til styret. Marked & arrangements utvalget har budsjettansvar iht. vedtatte rammer og har frihet til å drive sin aktivitet innenfor disse rammene. Utvalgets virksomhet er basert på tillit til at utvalget alltid vil agere i klubbens beste interesser, samt kompetanse blant medlemmene i utvalget.

Oganisasjonskart Marked & arrangements utvalget
Ylva Horten og Simen Roterud

5. Lagets organisering

5.1 Trener

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet, i tråd med klubbens sportslige handlingsplan.
 • Har ansvaret for treninger og treningsopplegg ved å bruke www.treningsokta.no
 • Har ansvaret for laguttak og kampledelse.
 • Deltar på klubbens trenerforum.
 • Spillersamtaler/-møter.
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig.
 • Samarbeider med lagleder og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget.
 • Ta trenerkurs.
 • Hospitering og nødvendig kontakt med Sportsutvalget (SU) og Sportssjef.

5.2 Lagleder

 • Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder har ansvar for organisering av lagets aktiviteter.
 • Oppdatering av spillerlister i SPOND (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes e-post og mobilnummer). I tillegg til spiller skal også de foresatte settes opp (navn, adresse, e-post og mobilnummer).
 • Sørge for at appen Spond blir brukt som lagets kommunikasjonsportal.
 • Orientere fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter via klubbens hovedadresse, post@faabergfotball.no
 • Arrangere foreldremøter i samarbeid med foreldrekontakt, minimum to ganger per sesong.
 • Samarbeide med trenerne om spillermøter.
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige handlingsplan.
 • Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside.
 • Ansvarlig for påmelding til cuper og legge kampene inn på lagets hjemmeside
 • Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert.
 • Ansvarlig for bestilling av utstyr.
 • Ansvarlig for utfylling av kamprapport i FIKS, signering og kontroll etter kamp.
 • Sørge for at dommerregning blir sendt til adm@faabergfotball.no etter kamp.
 • Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.
 • Ansvarlig for å registrere spillere som deltar på kamper.
 • Ansvarlig for å omberamme kamper.
 • Logistikkansvarlig ved bortekamper.
 • Bestille garderober til hjemmekamper.
 • Deltar på klubbens trener- og lagledermøter.
 • Delta på kretsens ABC-laglederkurs.

5.3 Foreldrekontakt

 • Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/ lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/ foreldregruppa.
 • Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppa. Arrangerer minimum to foreldremøter hver sesong, i samarbeid med lagleder.
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp.
 • Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget.
 • Melde inn konflikter til SU mellom spillergruppa og trener-/lagledergruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv.
 • Være lagets kontaktperson opp mot styrets frivillighetskoordinator, og ansvarlig for å organisere dugnader fra styret i FF og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere.

5.4 Kvalitetsklubbansvarlig

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.
 • Daglig leder har denne rollen.

6. Klubbrutiner

6.1 Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Styret har derfor bestemt at alle som har verv i klubben skal ha en godkjent politiattest. Dette betyr alle som sitter i styret og dets utvalg/komiteer, og alle som har verv tilknyttet legene i klubben, herunder senior. Den enkelte som har et verv i Faaberg Fotball skal umiddelbart iverksette en slik søknad etter bestemmelsen gitt på våre nettsider, www.faabergfotball.no, eller vise frem en attest som ikke er mer enn to år gammel. En godkjent politiattest skal snarest etter at den enkelte har mottatt denne fra politiet sørge for at klubbens politiattestansvarlige, Adm.leder, får se svaret på søknaden. Svaret fra politiet kan enten sendes pr e-post til post@faabergfotball.no eller forevises ved personlig oppmøte til Adm. leder. Dersom det tar unormalt lang tid til politiattesten er forevist den ansvarlige, kan personen bli nektet å utøve sitt verv og bli utelatt fra klubben.

6.2 Medlemskap og kontingenter

Faaberg Fotball og Faaberg Idrettslag bruker SPOND som klubbens organisasjonsportal, og gir oss en glimrende oversikt over klubbens arrangementer, lag og medlemmer. Vi oppfordrer medlemmene til å laste ned appen for enklest mulig kommunikasjon, men SPOND inviterer også via SMS og e-post. Hvert enkelt medlem eller dens foresatte får et brukernavn og passord til sitt medlemskap. Medlemmet er ansvarlig for at dataene som er lagt inn stemmer til enhver tid. Data i denne sammenheng kan være navn, fødselsdato, adresse, epostadresse, mobiltelefonnummer, foresatte og bilde. Det enkelte medlemmet har selv ansvaret for å melde seg inn og ut av klubben via post@faabergfotball.no. Lagleder for det laget medlemmet deltar på, samt den hovedansvarlige for medlemsregisteret, vil til enhver tid ha adgang til medlemsregisteret - med den hensikt å kunne følge opp ajourføringen av medlemmer. Medlemsregisteret blir brukt til å sende ut varsel om kamper, treninger, klubbinformasjon, betaling av medlemskontingent og til å sette opp lister for de forskjellige dugnader. I tillegg kan det brukes til å sende ut informasjon til klubbens medlemmer via epost og sms. For at utøver, spillere, dommere og personer med verv, skal ha medbestemmelse, være forsikret og skal kunne delta på treninger, kamper og andre klubb-tilstelninger må denne være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent. Ved utelatelse av betaling kan klubben nekte utøver, trener, leder og personer å utøve sin aktivitet eller verv.

6.2.1 Medlemskontingent

Medlemskontingenten i Faaberg Fotball (som betales til Faaberg idrettslag) blir vedtatt av årsmøte året før. Varsel om betaling av denne blir sendt ut i starten av året og skal betales forskuddsvis. Årsmøtet i 2020 bestemte at følgende satser gjelder for 2021:

 • • Til og med året medlemmet blir 10 år kr 750,-
 • • Fra 11 år til og med året medlemmet blir 14 år kr 1250,-
 • • Fra 15år til og med senior kr 2250,-
 • • Ikke aktive medlemmer og personer med tillitsverv kr 200,-
 • • Æresmedlemmer kr 0,-

De som deltar på idrettsskolen, fotball eller begge deler skal kun betale en avgift og kun en gang kr 600,-. For spillere fra 6 år og oppover tilkommer det treningsavgift. Alle trenere og lagledere skal kun betale halv kontingent/ avgift for sitt barn som deltar i det laget/gruppe denne er trener eller lagleder for.

6.3 Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere og ledere i alle aldre. For spillere fra det året man fyller 13 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av Faaberg Fotball i NFF sitt system, FIKS. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Klubbens FIKS ansvarlig er Sportssjef. FIKS ansvarlig skal sørge for at medlemmene blir registrert i forbundsregister, men forutsetningen for medlemskap er at kontingent er betalt. Den enkelte spiller kan utvide utover grunnforsikringen etter eget behov og ønske (se mer detaljer på NFF sine nettsider, https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/).

6.4 Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

6.4.1 A-lagets hjemmekamper

Ansvarlig for gjennomføring av a-lagets hjemmekamper er styret i FF.

 • Sette opp foresatte og spillere på et lag for å løse oppgaver under arrangementet.
 • Kampvert ved inngangene, normalt 1-2 personer.
 • Kioskvakter, normalt 1-2 personer.
 • Ballhentere, normalt spillerne på laget som har dugnaden.
 • Sette opp speaker
 • Sette opp personer som skal ta imot dommere og gjestende lag.
 • Andre personer som styret finner behov for å ha med for å kunne gjennomføre arrangementet.
 • I samarbeid med marked & arrangement utvalget annonsere for arrangementet i lokal presse, digitalt og sosiale medier.

Personer fra laget som blir satt opp på en hjemmekamp skal møte opp i god tid og normalt ta med utstyr og varer (vaffelrøre) for salg i kiosken. Oppskrift finnes på klubbens hjemmeside www.faabergfotball.no. Styret skal sørge for at innkalte personer settes inn i oppgavene for å kunne gjennomføre arrangementet med god kvalitet. Styret skal følge budsjett gitt av styret eller klubbens årsmøte, og selv treffe tiltak ved gjennomføringen for å bedre kvaliteten.

6.4.2 Barn & Ungdom sine hjemmekamper

Ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper er det respektive lags trener, lagleder og evt. foreldrekontakt. Disse skal sette opp en av de foresatte eller annen person som kampvert og denne har ansvaret for:

 • Kontakte oppsatt dommer og motstander ett døgn i forveien for å forsikre seg om at dommer møter.
 • Ønske gjestende lag og dommere velkommen, og anvise garderobe og bane det skal spilles på.
 • Fair play-møte mellom lagledere, trenerne og dommeren før kampstart.
 • Sørge for baller, vester, kjegler etc. til motstander og eget lag.
 • Sørge for matchballer og linjeflagg.
 • Oppfordre til at tilskuere/foreldre i barne/ ungdoms-fotballen følger Foreldrevettreglene til NFF, https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/
 • Etter kampen takker vi motstanderne for kampen, også trenere/ lagledere og dommeren.
 • Motta dommerregning og sørge for at denne blir levert til Adm. leder.

6.5 Bruk av klubbhus og anlegg

Klubben har kontorlokaler, møterom og materiallager i administrasjonsbygningen på Jorekstad. Inngang via hovedinngangen og følg skilting til Faaberg Idrettslag. Faaberg Fotball har klubbhuset «Søndre Sving» på Jorekstad. Oppholdsrommet huser ca. 40 personer, har kjøkkenkrok, garderobe og toalett, og kan benyttes til foreldremøter etc. For booking av Søndre Sving, ta kontakt via adm@faabergfotball.no. I tillegg disponerer klubben flere bygg i nærheten av banene. Garasjeanlegget under badet, speaker bua, samt kiosk, garasjen, og lager i Søndre Sving. I en av dørene under badeanlegget ligger klubbens felles utstyr til trening og kamp. I tillegg har vi møtebrakke/kiosk ved Nedre Moen kunstgress. Det er av særdeles viktighet at vi har det ryddig i vårt arbeidsmiljø og derfor må hver og en ta ansvar etter trening og kamp ved å sørge for at anlegget fremstår ryddig. Søppel legges i søppeldunkene, utstyr og mål tilbake på plass. Ved hver vår og før store arrangement setter vi av litt ekstra tid for å rydde ekstra i og rundt anlegget.

6.6 Oversikt over klubbens hovedarrangementer gjennom året

 • Årsmøtet
 • Oppstartsmøter alle lag. (spillere, foresatte)
 • Klubbens «Kick-Off»
 • Vårdugnaden
 • Oppstart årets 6-åringer
 • Faaberg Tine Fotballskole
 • Barnehage-NM
 • Faaberg Turneringen
 • Avslutning barnefotball
 • Sponsorsamlinger

6.7 Informasjon om dommere

Klubben har egen klubbdommeransvarlig med definerte arbeidsoppgaver (jfr. pkt. 4.6) Klubben rekrutterer i første rekke dommere i egen klubb. Spillere fra og med J/G 12 gis anledning til å gå klubbdommerkurs og blir deretter satt opp på kamper som klubben har ansvar for å skaffe dommere til. Klubben tilstreber at nye dommere blir fulgt opp av klubbdommeransvarlig på de første kampene, og gis veiledning underveis. Klubben holder dommere med nødvendig utstyr. Klubben legger også til rette for dommere som har ambisjoner om å dømme på høyere nivå ved å tilby videreutdanning og skolering.

6.8 Retningslinjer knyttet til materiell

Klubben benytter utstyr fra Adidas og benytter Sport1 Strandtorget som leverandør. Medlemmene handler utstyr hos Sport1 til rabaterte priser. SU gir retningslinjer for hvilket utstyr lagene, dommere og andre funksjoner skal ha. Klubbens materiellansvarlig ivaretar i samarbeid med Adm. leder innkjøp og logistikk i henhold til retningslinjer og budsjett.

7. Økonomi – plan for økonomistyring

For å kunne gi alle et godt tilbud på og utenfor Jorekstad er det viktig at Faaberg Fotball sikrer gode inntekter og holder lave kostnader. For å kunne dette til er det viktig at klubben har god kontroll på økonomien. Den øverste ansvarlig for budsjett og regnskap er klubbens Adm. leder. Klubben benytter seg av regnskapstjenester fra ekstern regnskapsfører.

8. Informasjon/kommunikasjon

Informasjon kan rettes både internt og eksternt. Den eksterne formen for kommunikasjon kalles markedskommunikasjon, hvilket vil si formidling av et markedsføringsbudskap fra Faaberg Fotball til mulige samarbeidspartnere. Målsettingen er å øke både kjennskap og kunnskapen om klubben i befolkningen og publikum. For å lykkes med å skape merkevare og å innta en posisjon i folks bevissthet, blir markedskommunikasjon (påvirkning) helt avgjørende. Det absolutt viktigste er i tillegg at det er samsvar mellom markedskommunikasjonen og strategiene knyttet til merkevarebygging og posisjonering. Når klubben velger kommunikasjonsstrategier, tar vi valg innen disse tre områdene:

 • Valg av budskap
 • Formulering av budskap
 • Valg av kommunikasjonskanal

Det første vi må bestemme er hva vi skal si. Det viktige er at samarbeidspartnere, gjester og publikum ser en GUL tråd og at det som vi sier har sammenheng med klubbens overordnede mål og strategier. Hensikten er å vekke oppmerksomhet. Med dette forklarer vi hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for. Vi har tre primære kommunikasjonskanaler som følger:

 • Digital plattform (hjemmeside og sosiale medier)
 • Hjemmekamper
 • Media (reportasjer, annonser og PR)

Faabergs primære kanal for informasjon er klubbens hjemmeside. Den finnes på www.faabergfotball.no. Den understøttes av sosiale medier, og Faaberg er til stede på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat og Linkedin. Alt som skrives på FF web skal linkes via Facebook og Twitter, da dette skaper økt trafikk på klubbens hjemmeside. Det er et mål å utvikle Faabergs kanal på YouTube. Hjemmekamper er vårt andre og meget viktige kanal for å kommunisere vår hvem vi er. A-lagets hjemmekamper er kanskje vårt viktigste utstillingsvindu hvor våre samarbeidspartnere og publikum, og de får ta del i hva som skjer i og rundt klubben. Disse momentene er med på å skape en god opplevelse på våre hjemmekamper:

 • Jingles og profesjonell lydopplevelse.
 • Faabergs beste spiller avgjøres via sms.
 • Profesjonell mottakelse av bortelag og dommere.
 • Pausekonkurranse.
 • Matchplakat og flyer.
 • Bestemannspremie til begge lags beste spiller (oppstilling i midtsirkel etter kamp)
 • Årlig flomlyskamp med arrangement før kamp og i pausen.

Den siste av tre hovedkanaler for kommunikasjon er media, fremfor alt GD. Her er vi synlige med matchannonser foran hver hjemmekamp. I tillegg rykker vi sporadisk også inn andre annonser. Vi får også omtale etter mange av våre kamper, og vi har også annen omtale av klubben. Det siste elementet er å bidra til ytterligere PR i GD og det påligger markedsorganisasjonen å arbeide for økt oppmerksomhet omkring klubben både i lokal og riksdekkende media. Med hensyn til å kommunisere budskap, spesielt i sosiale medier, brukes det ofte hashtag (#). I Faaberg Fotball er følgende tagger de som skal benyttes:

 • #Idrettsglede
 • #FaabergFotball
 • #Guleogblå
 • #Jorekstad

9. Rekrutteringsplan

Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i arbeidet, og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at klubben har en beskrivelse av hvordan vi rekrutterer nye spillere. Sportsutvalget i Faaberg Fotball skal til enhver tid ha en intern rekrutteringsplan som beskriver ulike tiltak gjennom året for hvordan klubben driver rekruttering til ulike deler av klubben, herunder trenere, spillere og dommere.

10. Utdanning/kompetanse

Norsk fotballs enorme aktivitetsomfang skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte disse er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby barn og ungdom, gutter som jenter. Faaberg Fotball ønsker og vil at flest mulig skal ta kurs i regi av NFF, spesielt opp mot de krav som stilles til kompetanse i klubbens sportslige handlingsplan og formelle krav som er satt til trenere og ledere gjennom Kvalitetsklubbprosjektet som Faaberg er en del av. Alle som har verv i klubben, det være seg styremedlem, trener, medlem av utvalg eller andre, må sette seg inn i eller få opplæring i bruk av verktøy og ruiner/prosedyrer innenfor klubben og personens virksomhet i klubben. Dette for at klubben skal fungere på best mulig måte.

10.1 Styret

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet. Faaberg Fotball har satt utdanning av styret i system. Det er ønskelig at alle styremedlemmer har lederkurs 1, men minst halvparten skal ha dette kurset.

10.2 Trenere

Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system. Sportssjef har ansvaret for å tilby utdanning til trenere i Faaberg Fotball. Klubben har i sportslig handlingsplan satt kriterier for hvilken trenerutdannelse som kreves på de ulike nivåer i klubben.

11. Årshjul

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig.

For å sikre ryddighet og oversikt skal styret og alle utvalg utarbeide egne, interne årshjul. Årshjulet innehar datoer og tidsfrister som er nyttige og nødvendig for planlegging av sesongen.

12. Utmerkelser

Æresmedlemmer

Medlemmer som har utmerket seg spesielt over lengre tid kan få tildelt æresmedlemskap i klubben. Forslag med begrunnelse på personer som fortjener æresmedlemskap sendes til styret på epost: post@faabergfotball.no. Æresmedlemskapet deles ut på årsmøtet og prisen inneholder et diplom og et æresmedlemskapskort. Liste over tidligere utnevnte æresmedlemmer i klubben finnes på klubbens nettside: www.faabergfotball.no

Juniorkruset

Dette kruset tildeles en jente eller gutt som har spilt minimum 250 – tohundreogfemti kamper for Faaberg Fotball på junior eller lavere aldersklasse.

Faabergstatuetten

Tildeles spillere som har representert Faaberg Fotball i alt 250 - tohundreogfemti - kamper på klubbens senior førstelag. Kamper som godkjennes er serie, cup og privatkamper.

Faaberg Fotballs gullklokke

Tildeles spillere som har representert Faaberg Fotball i alt 400 - firehundre - kamper

på klubbens senior førstelag. Kamper som godkjennes er serie, cup og privatkamper. Adelskalender for antall spilte kamper finnes på: www.faabergfotball.no

Faaberg Fotball Klubbhåndbok

En stor takk til Faaberg Fotballs komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foresatte i klubben for gode innspill.

Revidert utgave 2020, Henning Brendstuen

Credits:

Laget med bilder av stux - "football playing field corner" • flooy - "football duel rush" • pipikuku - "grass green football" • pipikuku - "grass green football" • pipikuku - "grass green football" • flooy - "football duel rush" • flooy - "football duel rush"