THE BASICS - Permanenta, mer cleana pieces (huvudsakligen i säljssyfte) som får känneteckna brandets DNA. Mer oberoende av säsong och trender för att de alltid ska kännas aktuella.
THE BOLD - Några mer utstickande/statement smycken i segmentet. Samt att inom den här delen uppdatera med nyheter mer kontinuerligt för att plocka upp aktuella trender, skapa hype etc.

LEDORD

Modern, boho luxe, wearable, bold

MOOD/IMAGERY:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.