Årsmødet I lellinge beboerforening, den 4/11-2016

Formand Hans Jørgen Lintrup, byder velkommen til årsmødet i Lellinge beboerforening
Lidt tekniske lydproblemer opstod undervejs, men blev dog hurtigtigt løst igen
Tak for deltagelsen ved dette års beboermøde. Den nyvalgte bestyrelse, takker for valget og ser frem til et nyt og begivenhedsrigt år. Vi takker samtidig den afgående bestyrelse, for deres store indsats i det/de forgangne år.
Created By
Henrik Hermansen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.