L'ATOM CARLA GARCIA

L' ATOM

Es un cos simple, sense parts, etern i immutable. Es mouen en el buit i a l'atzar, el que provoca que xoquin i es combinin entre ells. Els atoms només tenen tres propietats: forma, mida i moviment.

1- L'ATOM: Model atòmic de Dalton

 1. La primera teoria atòmica amb caràcter científic va ser proposada pel químic britànic J. Dalton (1766-1844) el 1803.
 • La matèria està constituïda per àtoms.
 • Els àtoms són indivisibles i no es modifiquen en les reaccions químiques
 • Tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals.
 • Els àtoms d’elements químics diferents són diferents.
 • Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents.

2- L'ATOM: MODEL ATÒMIC DE Thompson

El físic anglès J.J.Thomson (1856-1940) va demostrar que en les descàrregues elèctriques de gasos s’obtenien partícules amb una càrrega elèctrica negativa que eren idèntiques per a qualsevol gas. Les va anomenar electrons.

 • Thomson va proposar un model àtom format per unes partícules amb càrrega negativa (electrons), immerses en un fluid de càrrega elèctrica positiva, que donava com a resultat un àtom elèctricament neurtre.
 • S'imaginava l'àtom com una esfera de càrrega positiva amb electrons incrustats com si fossin llavors d'una síndria.

3- L'ATOM: MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

El 1911, el físic anglès E. Rutherford (1871-1937), va llançar partícules alfa de càrrega positiva, com si fossin projectils, sobre una làmina molt prima d’or.

 • Va bombardejar una làmina d'or amb partícules Alfa.
 • Va observar que la majoria de les partícules travessaven la làmina sense desviar-se, algunes es desviaven i canviaven de direcció i unes altres, poques, semblaven rebotar.
 • Conclusió: l'àtom està completament buit.
 • La major part de la carrega es concentra al nucli, tenen l'escorça electrònica, que es on els electrons fan orbites circulars al voltant del nucli.

HE CONSULTAT LES PÀGINES....

 • https://www.blinklearning.com/Cursos/c463929_c20786859__Els_primers_models_atomics.php
 • http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=9
 • https://ratolidelaciencia.files.wordpress.com/2011/10/teories-atc3b2miques-i-models-atomics.pdf
 • http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4P4DNrQPjVEJ:www.xtec.cat/~ssabate/4t%2520eso/altres/MODELS%2520AT%25D2MICS.ppt+&cd=1&hl=ca&ct=clnk&gl=us

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.