LEERGANG LEIDERSCHAP

Waarom?

Weer een cursus leiderschap? Ja, maar nu één die begeleid wordt door iemand die ook zelf aan den lijve heeft ondervonden wat leiderschap is en dus de praktijk kent (zie hierna onder: “Door wie?”).

Als leider sta je met je kop in de wind. Je wordt geacht een visie te hebben op de markt, een missie voor je organisatie en een strategie om daar te komen. Daarnaast heb je iedere dag te maken met verrassende problemen en er is zelden een kant-en-klare oplossing. In een sterk veranderende omgeving is het dus goed jezelf te blijven ontwikkelen. Want: als jij dat als leider niet doet, wie doet dat dan voor jou?

Ik snap wat ze bedoelen met: Ik wens je veel personeel toe!”

Je kunt jouw doelstellingen en die van de organisatie die je leidt niet halen zonder voldoende mensenkennis.

"Waarom doen ze gewoon niet wat ik zeg?"

Je kunt het immers niet alleen. Doordat je vooroploopt en de hoogst verantwoordelijke bent is zelfkennis cruciaal. Jij kunt er namelijk niet vanuit gaan “dat het wel over-waait…”. Laten nu net die twee vakken, mensenkennis en zelfkennis, niet in jouw vakkenpakket hebben gezeten…

Hoe?

In een groep van maximaal tien personen, bespreken we onze uitdagingen en leermomenten in de beslotenheid en vertrouwelijkheid van onze keuken. In die keuken eten we ook gezamenlijk. Elke bijeenkomst zal een van de deelnemers centraal staan met zijn of haar vraagstukken. De bijeenkomsten starten om 16.00h en eindigen om 21.30h.

Omdat zelfkennis een belangrijk deel van deze leergang uitmaakt, zullen er naast de gezamenlijke bijeenkomsten ook drie individuele gesprekken plaatsvinden tussen jou en mij. Hierin spreken we over ethiek en integriteit, jouw inspiratie en overtuiging en dus hoe jij naar jezelf kijkt.

Het onderwerp mensenkennis zal zowel in de individuele gesprekken als in de gezamenlijke bijeenkomsten de boventoon voeren.

Mensenkennis

Daarom behandelen we onderwerpen zoals: motiveren van mensen, verantwoordelijkheid en delegeren, emoties, verwachtingen en de waarde van gezond boerenverstand. Maar ook hele praktische zaken als piekeren en “aandacht erbij houden” zijn onderwerp van gesprek.

“Ik weet eigenlijk wel dat ik geen tegenspraak krijg op de zaak."

Als onderdeel van deze leergang gaan we ook bij twee bedrijven kijken en in gesprek met de leider(s) daarvan. Wat betreft het tijdsbeslag: reken erop dat er ongeveer elke zes weken een bijeenkomst plaatsvindt.

Bedrijfsbezoek

Wat?

Naast de inbreng van de ervaringen van de deelnemers is het boek van Stephen Covey (de zeven eigen-schappen van effectief leiderschap) een leidraad voor ons.Uiteraard word je geacht dit boek goed te bestuderen. We zullen TED-talks bekijken die de onderwerpen die we bespreken illustreren en dat geldt ook voor scenes uit interviews of films.

Ik beperk me tot dit boek omdat ik vooral niet wil focussen op allerlei theorieën rondom het thema leiderschap en dus geen indruk-wekkende literatuurlijst hoef. Omdat kennis met name van waarde is als je deze kunt toepassen word je geacht een verslag bij te houden van je eigen ontwikkeling gedurende de leergang. Hiermee kun je samen met mij heel gericht zorgen dat jouw persoonlijke doelstellingen met deze leergang gehaald worden.

We sluiten in de laatste bijeenkomst af met een korte individuele presentatie van de gehaalde doelen.

Behaalde doelen

En dan?

Als de meerderheid van de groep na afloop van deze bijeenkomsten (doorlooptijd ongeveer 1,5 jaar) er behoefte aan heeft, komen we twee of drie keer per jaar bij elkaar om blijvend onze ervaringen uit te wisselen en de relaties in stand te houden.

Voor wie?

Deze leergang leiderschap is in eerste instantie voor mensen die al wat jaren ervaring hebben in hun positie als directeur, DGA, vennoot of als vestigingsleider. Die ervaring is van belang om voldoende raakvlakken te hebben met de andere deelnemers.

Mocht je na het lezen van deze brochure geïnteresseerd zijn maar niet in deze categorie vallen, neem dan even contact met me op.

Ik heb vooraf met iedere deelnemer een gesprek om samen met jou vast te stellen of deze leergang voor jou geschikt is. We stellen samen en je er voldoende kunt halen en tevens dat je voldoende kunt “brengen”.

Door wie?

Mijn naam is Jan Willem Jansen. Ik ben inmiddels 15 jaar actief als gesprekspartner/coach voor leidinggevende en directieteams. Ik ben de afgelopen vijf jaar algemeen directeur geweest van een fabriek in Polen. Ik vertel graag over de ervaringen in een branche die ik niet kende, in een land wat nieuw voor me was en waarvan ik de taal ook niet sprak.

Jan Willem Jansen
"Er zijn veel praktische oplossingen die in de theorie niet werken."

Ik ben auteur van de boeken “Op mijn plaat(s)” en “Schaken op een dambord”. Dat eerste boek gaat over de lessen die ik leerde toen ik van de platgetreden paden afweek. Het tweede gaat over de rode draad die ik heb ontdekt in de meer dan 2.000 professionele gesprekken die ik heb mogen voeren.

Samenvatting

  • Waarom? Blijven ontwikkelen is noodzaak in een sterk veranderende omgeving
  • Hoe? Gezamenlijke bijeenkomsten met de deelnemers en individuele gesprekken met Jan Willem Jansen
  • Wat? Ervaringen van de deelnemers en van Jan Willem, Stephen Covey’s Zeven eigenschappen van effectief leiderschap, TED-talks, etc.
  • Voor wie? Directeur, DGA, vennoot of vestigingsleider
  • Door wie? Jan Willem Jansen; coach, auteur en ervaringsdeskundige
  • En dan? Vervolgbijeenkomsten
Created By
larissa ignacio
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.