โครงการ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันธนบัตรเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนและการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเท่าเทียม จึงได้มีการผลิตเหรียญและธนบัตรขึ้นเพื่อเป็นสื่อการทางการซื้อและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ธนบัตรมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ด้วยธนบัตรเป็นเงินตราที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ธนบัตรมักใช้สำหรับเงินจำนวนมาก เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายแทนการใช้เหรียญ ซึ่งง่ายต่อการพกพา สามารถพกเงินจำนวนมากได้ ง่ายต่อการใช้จ่าย มีความสะดวกรวดเร็ว จึงได้มีการจัดทำธนบัตรในหลากหลายราคาหลายมูลค่า อาทิเช่น 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ1000 บาท ซึ่งธนบัตรแต่ละประเภทจะมีสีของธนบัตรที่แตกต่างกันและมีตัวเลขมูลค่าของธนบัตรกำกับไว้เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถทราบมูลค่าของธนบัตรนั้นเพื่อให้ง่าย สะดวกสบายต่อการใช้จ่าย โดยคนปกตินั้นสามารถแยกแยะธนบัตรแต่ละประเภทได้จากการมองเห็น แต่กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนั้นไม่สามารถใช้ตาของตัวเองในการแยกประเภทของธนบัตรได้ ซึ่งเป็นการยากต่อการใช้ธนบัตรในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ และอาจถูกผู้ที่มีความคิดไม่ดีฉวยโอกาสโกงเงินจากการที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถรู้มูลค่าของธนบัตรนั้นได้

ดังนั้นแล้วกลุ่มของข้าพเจ้าในฐานะนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งคณะได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตอาสามีความเสียสละ สำนึกในจิตสาธารณะส่วนรวม จึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมโดยการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยการทำที่วัดธนบัตรซึ่งยึดแนวคิดของการทำอักษรเบรลล์มาต่อยอด เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นใช้สำหรับแยกแยะมูลค่าของธนบัตรได้โดยง่ายในการซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน ป้องกันการโกงเงินของผู้ที่คิดไม่ดีได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประโยชน์ในการแยกแยะธนบัตรเพื่อซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

2.เพื่อป้องกันการโดนโกงจากการซื้อสินค้าและบริการของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

3.เพื่อรู้จักการเสียสละแก่สังคมมีส่วนร่วมแบบจิตอาสา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 2 ผู้ร่วมโครงการจำนวน 5 คน ร่วมกันทำที่วัดธนบัตรให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. สมาชิกในกลุ่มผู้มีจิตอาสา จำนวน 5 คน ร่วมกันที่วัดธนบัตรให้ได้จำนวน 75 อัน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการมีจิตสาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมาภิบาล

2. ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เรียกว่า Recycle คือ การนำสันปกพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่โดยการดัดแปลงรูปร่างเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่

สถานที่ดำเนินงาน

1. ลานกิจกรรมจตุจักรเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) จตุจักร

2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่ 16 มกราคม - 2 เมษายน 2560

งบประมาณ

1. ผู้สนับสนุนและผู้จัดทำโครงการ

2. งบประมาณสนับสนุนจาก (จากการรับบริจาค)

3.ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม

3.1 ค่าเดินทางไป-กลับ(ต่อคน) 50 บาท

3.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์(5 คน) รวามทั้งสิ้น 1,455

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด สมาชิกทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ การเสียสละที่จะได้ช่วยเหลือสังคม และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันโดยเห็นผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ เสริมสร้างระเบียบวินัยและการทำงานร่วมกับผู้อื่นและหลังจากการปฏิบัติเสร็จสมาชิกทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้อื่นในการช่วยกันทำสิ่งของให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ถือว่าเป็นการทำบุญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ ยิ้มสู้ สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยโครงการจัดขึ้นที่ ลานกิจกรรมจตุจักรเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) จตุจักร ภายในกิจกรรมมีการจัดทำที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและ ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้มาเข้าร่วมโครงการและ สมาชิกภายในกลุ่มของข้าพเจ้า จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และนอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้รับความสนุก ความสบายใจ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้สมาชิกทุกคนยังสามารถนำความรู้ในการทำสิ่งใหม่ๆไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นที่อยากทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อได้ นับว่าเป็นการดีที่จะสร้างนิสัยของการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.