ÀTOM NOAH MATA

DALTON
MODEL DE DALTON

L'any 1808 , Dalton va publicar les seves idees sobre el model atòmic de la matèria.

  • 1. La matèria està formada per minúscules partícules indivisibles anomenades àtoms.
  • 2. Hi ha diferents classes d'àtoms que es distingeixen per la seva massa i les seves propietats.
  • 3. Els compostos es formen en combinar els àtoms de dos o més elements en proporcions fixes i senzilles.
  • 4. En les reaccions químiques, els àtoms s'intercanvien d'una a una altra substància, però cap àtom d'un element desapareix ni es transforma en un àtom d'un altre element.
MODEL DE DALTON
THOMSON
MODEL DE THOMSON

Va demostrar que dins dels àtoms hi ha unes partícules diminutes, amb càrrega elèctrica negativa, a les que es va anomenar electrons.

  • -Electrons, carga elèctrica negativa
  • -Protons, amb carga elèctrica positiva
  • -Neutrons, sense carga elèctrica i amb més massa que als electrons i protons

Es tracta del model conegut informalment com el púding de prunes, segons el qual els electrons eren com 'prunes' negatives incrustades en un 'púding' de matèria positiva.

MODEL DE THOMSON
RUTHERFORD

Va demostrar que els àtoms no eren pesants, com es creia, sinó que estan buits en la seva major part i en el centre hi ha un diminut nucli.

  • L'àtom posseeix un nucli central petit, amb càrrega elèctrica positiva, que conté gairebé tota la massa de l'àtom.
  • Els electrons giren a grans distàncies al voltant del nucli en òrbites circulars.
  • La suma de les càrregues elèctriques negatives dels electrons ha de ser igual a la càrrega positiva del nucli, ja que l'àtom és elèctricament neutre.

El fet que el nucli tingui un diàmetre unes deu mil vegades menor que l'àtom suposa una gran quantitat d'espai buit en l'organització atòmica de la matèria.

MODEL DE RUTHERFORD

WEBGRAFIA

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.