Loading

SPOJTE SE S NAŠIMI MODLITEBNÍMI PARTNERY (Uzdravující tým, CÍRKEV BEZ HRANIC, Praha)

“Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.” (Jakub 5:16)

Prosím spojte se v modlitbě za nemocné a za Službu uzdravení v CBH Praha. Vaše modlitby mohou způsobit změnu!

V současné době máme dvě modlitební skupiny. Obě fungují skrze emailové připomínky. Výsledkem je druh služby, která je flexibilní dle Vašeho rozvrhu a mocná skrze souhlas pro stejné věci. Krátký popis obou dvou skupin je dole. Pokud se chcete spojit s jednou z těchto skupin, dejte nám prosím vědět. Těšíme se, že o Vás uslyšíme.

Mnoho požehnání,

Kenny Bush

Vedoucí uzdravujícího týmu, CBH, Praha.

E-mail: bleskmodlitby@gmail.com

Tel: 722-400-463

Skupina "Blesk."

Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! (Žalmy 18:15)

Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý svět, země se třásla, chvěla se! (Žalmy 77:19)

V téhle skupině se modlíme za modlitební prosby, které nám lidé posílají. Zahrnuje modlitby pro konkrétní situace a lidi. Můžete se modlit kdykoliv a to jak budete vnímat, že se máte dlouho modlit.

Blesk zasáhne zemi a jako šíp trefí terč (Job 36:32, Žalmy 18:15, 144:6, Zachariáš 9:14). Naše modlitby uvolňují odpovědi z Nebe pro konkrétní situace. Jeden příklad je modlitba za nemocné (Jakub 5:15). Když se modlíme za lidi, dovolujeme, aby Ježíš Kristus vešel do těchto situací a ďábel musí odejít. Výsledkem je uzdravení (Skutky 10:38). Blesk je viditelný z daleka. Když Bůh dělá nemožné, lidé vidí, že Bůh je skutečný. Ať se modlíme společně pro uzdravení a svědectví!

Skupina "Déšť."

10 Jako z nebe padá déšť a sníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo jí -

11 takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání (Izaiáš 55:10,11).

V této skupině se modlíme pravidelně za uzdravující tým a jeho aktivity. Naši partneři se modlí jednou týdně 15 minut. Na vybraný den dostanou emailovou připomínku s odkazem na modlitební body.

Taková modlitba je jako déšť, který je nad určitou zemí pravidelně po delší čas. Bez deště úroda nebude růst. Ovoce země bude chudé. Potřebujeme déšť, abychom měli bohaté žně! Tento druh modlitby vyžaduje trpělivost a disciplínu. Ať se modlíme společně pro růst této služby.

Udravující tým, Církev bez hranic, Praha

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.