ชนกานต์ ยะตั๋น

About my goal

แผ่นพับอาชีพ

Poster รณรงค์

Teacher kit said

สอนโอเคค่ะ เช่อกิจได้สอนเกี่ยวกับวงการของหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนในการพิมพ์มีอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรบ้างแหละเกี่ยวกับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ แล้วเช่อสอนให้ได้รู้จักกับคำว่าสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร

เช่อกิจสอนรู้เรื่องนะคะ แต่หนูไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร เช่อกิจชอบมาสายด้วยแหละชอบส่งรูปอาหารเข้ามาในกลุ่ม

Teacher Aiy said

เข่ออายเป็นเช่อที่มีเสียงเป็นพลังมาก ชอบให้ทำงานทุกอาทิตย์ แล้วเช่อก็ยังสอนว่าA3 A4 A5มีขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างไรบ้าง ซึ่งบางที่ก็เคยรู้มาบ้างแต่พอมาเรียนกับเช่ออายได้ทบทวนเลยทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นแหละยังสอนเกี่ยวกับ alley marglm และอะไรต่างๆ ทำให้รู้ว่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต้องเว้นอย่างไร เว้นขนาดเท่าไหร่ถึงจะมีความเท่ากัน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.