Thủ Đô Victoria, BC day 14

Thành phố Victoria là thủ phủ của tiểu bang British Columbia, Canada. Thành phố nằm trên đảo Vancouver cách thành phố Vancouver qua eo biển Juan De Fuca khoảng 1 tiếng trên phà và thêm 1/2 tiếng lái xe từ bến cảng đến trung tâm thành phố.

Khi vào trung tâm thành phố, bạn không thể nào không thấy toà nhà quốc hội nguy nga đồ sộ được xây dựng năm 1893 và hoàn tất năm 1897. Kiến trúc xây cất toà nhà này đã chiếm giải thưởng nhất trong số 65 người họa sĩ thi tài. Trong số đó có anh Francis M. Rattenbury mới 25 tuổi được chọn. Quá tài tình phải không các bạn.

Vị quốc trưởng bà Hoàng Alizabeth II của Canada cũng là vị đương thời của Anh quốc hiện nay. Bà là cháu gọi bà Hoàng Victoria RI bằng bà cố. Ngày xưa British Columbia dưới xự cai trị của bà Hoàng Victoria R.I sinh năm 1819 và chết năm 1901 của Anh quốc. Năm 1837 bà được lên vương viện năm 1837.

Queen Alizabeth II
Tuợng bà cố Victoria R.I được dựng phía trước toà nhà quốc hội.

Sau khi thắng giải cho toà nhà quốc hội, anh Francisc tiếp tục sự nghiệp và đã thắng luôn sự kiến trúc toà nhà tiếp tân cho các vị hoàng tộc ngày xưa. Sau này toà nhà được bành trướng thành Hotel "The Empress" 5 sao tại trung tâm thành phố.

Nhà hàng , một phần của Hotel
Nhà Ma một phần của Hotel
Nhà Ma (Haunted House)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.