MENU CAFE - FOOD - DRINK - JUICE

MENU CÀ PHÊ - COFFEE

HẠT CÀ PHÊ RANG SAY TẠI CHỖ
 • CAFE ĐEN ........................ : 15.000
 • CAFE SỮA ........................ : 20.000
 • CAFE ĐEN PHIN ............ : 20.000
 • CAFE SỮA PHIN ............ : 25.000
 • CAFE ĐEN MÁY ............. : 20.000
 • CAFE SỮA MÁY ............. : 25.000
 • BẠC XỈU ........................... : 25.000
NƯỚC ÉP - JIUCE
 • CAM VẮT .............................................: 30.000
 • CAM VẮT NGUYÊN CHẤT ............: 35.000
 • CHANH DÂY ......................................: 30.000
 • ÉP DÂU ................................................: 40.000
 • ÉP NHO ...............................................: 40.000
 • ÉP DÂU + CAM: .................................: 45.000
 • ÉP THƠM .............................................: 30.000
 • ÉP DƯA HẤU ......................................: 30.000
 • ÉP CARROT ........................................: 25.000
 • ÉP CÀ CHUA ......................................: 25.000
 • ÉP CÀ CHUA + CARROT ................: 25.000
 • ÉP CAM + CARROT ..........................: 30.000
 • ÉP ỔI ......................................................: 30.000
 • ÉP SƠ RI ................................................: 30.000
 • ÉP CÓC .................................................: 30.000
 • ĐÁ CHANH .........................................: 20.000
SINH TỐ
 • MÃNG CẦU ............ : 35.000
 • DỪA .......................... : 40.000
 • BƠ .............................. : 40.000
 • ĐÀO .......................... : 45.000
 • DÂU .......................... : 35.000
 • SAPOCHE ............... : 30.000
 • CAM .......................... : 30.000
 • CHANH DÂY .......... : 30.000
 • YAOURT ................... : 30.000
 • CHANH TUYẾT ..... : 30.000
TRÀ - TEA
 • LIPTON(NÓNG/ĐÁ) ............ : 20.000
 • LIPTON CHANH .................. : 25.000
 • HỒNG TRÀ TẮC ................... : 25.000
 • TRÀ ĐÀO ................................ : 35.000
 • TRÀ VẢI .................................. : 35.000
 • TRÀ TRÁI CÂY ...................... : 45.000
 • TRÀ ĐÀO CAM XẢ .............. : 45.000
SODA
 • SODA CHANH ĐƯỜNG ............ : 30.000
 • SODA DÂU .................................... : 35.000
 • SODA VIỆT QUẤT ...................... : 35.000
 • SODA ĐÀO .................................... : 35.000
YAOURT
 • YAOURT ĐÁ ................................ : 25.000
 • YAOURT CAM ............................ : 30.000
 • YAOURT CHANH DÂY ............ : 30.000
 • YAOURT DÂU ............................. : 35.000
 • YAOURT BLUBERRY ..................: 35.000
 • YAOURT ĐÀO ............................. : 35.000
 • YAOURT TRÁI CÂY ................... : 35.000
NƯỚC NGỌT CÁC LOẠI
 • BÒ HÚC ........................................................... : 18.000
 • SUỐI .................................................................. : 10.000
 • STING ............................................................... : 15.000
 • REVIVE / REVIVE CHANH MUỐI ............ : 15.000
 • OLONG ............................................................ : 15.000
 • KHÔNG ĐỘ ..................................................... : 15.000
 • TWISTER .......................................................... : 15.000
 • MOUTAINDEW .............................................. : 15.000
 • PEPSI ................................................................. : 15.000
 • COCA ................................................................ : 15.000
 • 7UP ..................................................................... : 15.000
 • 247 ...................................................................... : 15.000
 • NUTRI BOOST ................................................ : 15.000
 • NUMBER ONE ................................................ : 15.000

BIA - THUỐC LÁ \ BEER - CIGARET

BIA/BEER
 • HEINEKEN ................... : 20.000
 • TIGER ............................ : 19.000
 • Sài Gòn XANH ............ : 18.000
THUỐC LÁ/CIGARET
 • 555 ANH .................................. : 45.000
 • 555 VIỆT .................................. : 35.000
 • MARLBORO TRẮNG ........... : 30.000
 • MÈO .......................................... : 25.000
VÀ MỘT SỐ THỨC UỐNG DINH DƯỠNG
 • NƯỚC MƠ ........................................ : 25.000
 • CHANH ĐÀO MẬT ONG ............ : 30.000
 • BỘT SẮN CHANH ......................... : 20.000
 • BỘT SẮN CAM ............................... : 25.000
 • TẮC XÍ MUỘI .................................. : 25.000
 • CHANH MUỐI ................................ : 20.000
 • DỪA DỨA ......................................... : 30.000
 • CACAO ............................................. : 30.000
 • TRÁI CÂY ......................................... : 35.000

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.