Loading

Athénée de Luxembourg Mérite Jeunesse Expeditioun, Juli 2019 Am mëllerdall

Vum 10.-12. Juli 2019 woren 35 Jonker aus dem Stadter Kolléisch op hierer Expeditioun am Mëllerdall.

Am ganzen woren et 2 Bronze an 5 Sëlwer Ekippen.

D’Sëlwer Ekippen hat hier Départ’en den 10. Juli zu Grolënster, Altréier a Bech.

An di zwee Départ’en fir d’Bronze Ekippen woren den 12. Juli zu Rouspert an Iechternach.

« Trotz dem ville Reen hu mer ons gutt ameséiert! »
Geschlof gouf um Camping Maartbusch zu Berduerf.
Dee leschten Dag ass déi ganz Grupp vun Dillingen op Iechternach gepaddelt - wat ee Spaass!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.