Mobiilioppimista ammatillisessa erityisopetuksessa Erkkatiimi 6.2.2017

Erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen vaihtoehdot tarjoavat ammatilliseen erityisopetukseen monipuolisia oppimista innostavia mahdollisuuksia. Erityisopetuksessa opiskelijaa voidaan ohjata saavuttamaan asetettuja oppimistavoitteita omien vahvuuksiensa kautta. Samalla tuetaan yhteisöllisyyden, kommunikoinnin, ongelmanratkaisun ja itseohjautuvuuden rakentamisessa. Erityisopettajan orientoitumista moninaiseen ohjausrooliin auttaa ymmärtämään se, että jokaisen opiskelijan kohdalla tulee tehdä yksilöllisiä opiskelijan vahvuuksiin perustuvia ratkaisuja oikeiden oppimisympäristöjen ja -menetelmien löytämiseksi. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaustilanteissa opettaja joutuu usein miettimään myös opiskelijan erilaisia tapoja oppia, osaamisen lähtötasoa, opiskelijan voimavaroja, motivaatiota ja saavutettavia tavoitteita. Näitä asioita korostamme myös erityisopettajankoulutuksessa.

Erilaisten sosiaalisen median, verkko-oppimisympäristöjen ja opetusohjelmien tarjonta on runsasta ja kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Mobiiliteknologia ja sosiaaliset mediat ovat tulleet opetuksen ja ohjauksen työvälineiksi opiskelijan arkeen. Erityisopettajan digiosaamista on tehdä mahdollisimman soveltuvia valintoja opiskelijalähtöisesti, opiskelijan yksilöllistä oppimista tukemalla. Erityispedagogisten opetus- ja ohjauskäytäntöjen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen digitaalisen oppimisen ympäristöissä edellyttää oikeita valintoja, hyviä yhteistyöverkostoja ja yhteistoiminnallista kehittämisen halua.

Tabletit avaavat kehitysvammaiselle uuden oppimismaailman

Ammatillisessa erityisopetuksessa teknisten ja pedagogisten ratkaisujen tärkeimpinä tavoitteina voidaan pitää opiskelijan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden lisäämistä. Itseohjautuvuudella, ajan ja paikan liikkuvuudella sekä onnistumisen kokemuksilla on merkitystä oppimisen ja motivaation ylläpitämisen kannalta. Näistä hyviä kokemuksia on saatu mm. tablettien käytöstä opetuksessa. Monet käyttäjistä arvostavat mobiililaitteen liikkuvuutta. Näin ollen tärkeäksi koetaan myös lukemisen mahdollistuminen liikkuessa mobiilisti. Tabletti on hyvä esimerkki välineestä, joka voi olla näppärästi opiskelijan mukana liikuttaessa oppimisympäristöstä toiseen.Tablettien käytöstä hyviä kokemuksia on saatu myös ammatillisessa VALMA- ja TELMA-koulutuksessa. Valmentavan koulutuksen itsenäistymis- ja arkielämän taitojen oppimisessa on tavoitteena kehittää opiskelijoiden valmiuksia työhön ja itsenäiseen elämään.

Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan integroida arjen toimintoihin esimerkiksi QR-koodeja käyttäen. Itsenäistymistaitojen harjaannuttamisessa QR-koodeja on hyödynnetty toiminnanohjauksen tukena. Menetelmää on sovellettu siten, että opetushenkilöstö ja opiskelijat tuottavat yhdessä erilaisista arjen tilanteista ja haasteista videoita, jotka julkaistaan esimerkiksi Youtube-palvelussa. Opiskelijat lataavat videot käyttöönsä QR-koodin avulla joko tablet-laitteiden tai puhelimen avulla. Tällä tavoin opiskelijat voivat harjoitella kodinhoidollisia tehtäviä, pesukoneen käyttöä, huoneen siivoamista videoilta ja suoriutua niiden avulla arjen toimista aiempaa oma-aloitteisemmin ja itsenäisemmin.

QR-koodit erityisopetuksessa

Muistiinpanojen tekeminen kynällä voi olla hidasta tai kirjoittaminen voi olla vaikeaa kielellisten häiriöiden vuoksi. Kädet näppäimistöllä tai miniläppäri voi olla motorinen apu kirjoittamisessa. Jos kynällä kirjoittaminen on työlästä, näppäimistöllä varustettu laite voi olla hyvä oppimisen apuväline kirjoittamiseen. Näppäimistön käyttö ei edellytä samanlaista hienomotoriikkaa kuin kynän käyttö.

Tabletin kamerat toimivat myös mainiosti erityisopetuksen pedagogisena työvälineenä. Kuvien ottamista ja videoiden kuvaamista hyödynnetään erityisopetuksessa paljon. Opiskelijat voivat suorittaa erilaisia tehtäväksiantoja kuvaamalla erilaisissa oppimisympäristöissä työsaleissa, työssäoppimispaikoilla jne. Opetushenkilöstön kysymykset ja tehtäväksiannot ohjaavat oppimaan sekä työskentelemään mobiililaitteiden kanssa. Kuvien ja videoiden katsominen itsestä sekä opiskelijatovereista ja opetushenkilöstöstä on mielenkiintoista ja herättää usein paljon uudenlaista keskustelua. Arkinenkin oppimisympäristö voi näyttäytyä kuvien kautta hyvin erilaisena ja huomio kiinnittyy entistä paremmin yksityiskohtiin ja oppimiselämyksiin.

Tässä viitekehityksessä innovatiiviset ohjaus- ja opetuskäytänteet sisältävät ammatillisen erityisopetuksen erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelijalähtöisen pedagogiikan, opetuksen laajentumisen luokkahuoneen ulkopuolelle ja moninaisiin oppimisympäristöihin sekä tieto- ja viestintätekniikan luontevan integroitumisen opetukseen ja ohjaukseen myös työelämässä.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.