โครงการ ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0

บทนำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียน 001

หลักการและเหตุผล

โลกของเราในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศของตนโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆภาพส่วนของประเทศ เช่น ในภาพอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs เป็นต้น โดยสนับสนุนเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น ส่วนในประเทศไทย คณะรัฐบาลของ พลเองประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเติบโต โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ของประชาชนได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ไข จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางให้ประเทศเจริญ สามารถรับมือกับกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้

ซึ่งในปัจจุบันประชาชนหลายคนยังไม่รู้จักประเทศไทย4.0คืออะไรและพัฒนาอย่างไรและมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวของประชาชนมองว่าเป็นเรื่องของรัฐบาล เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ในทุกๆ ภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำโครงการทำความรู้จักประเทศไทย 4.0 ที่ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขน เพื่อที่จะทำให้ประชาชนรู้ว่าประเทศไทย 4.0 คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรและยังเป็นการเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้รู้ถึงลายละเอียดว่าประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วยอะไร และยังเป็นการสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและธุรกิจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักประเทศไทย 4.0 ว่าคืออะไร
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0
 3. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจในเนื้อหาของนโยบายประเทศไทย 4.0
 2. ผู้อ่านนำความรู้ไปปรับใช้และช่วยกันสานต่อนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ

วิธีการดำเนินงาน

 1. ปรึกษาและขอคำแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 2. วางแผนดำเนินการโดยดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังนี้
 3. ออกสำรวจสถานที่และสอบถามข้อมูล
 4. แบ่งงานและค้นหาข้อมูล
 5. ติดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดทำ
 6. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น
 7. ลงมือปฏิบัติงานการดำเนินการตามโครงการ "ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0" มีกิจกรรมสำคัญตามลำดับ
 8. การติดตามและประเมินผล
 9. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1 พฤศจิกายน 2559 - 26 พฤศจิกายน 2559

งบประมาณ

 • ค่าจัดทำหนังสือ 2 เล่ม 400 บาท
 • ค่าจัดทำแผ่นพับ 200 บาท
 • ค่าเดินทาง 300 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด 900 บาท

วิธีการประเมิลผล

สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขน จำนวน 5 คน โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

 1. ก่อนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่ทางคณะผู้จัดทำโครงการมาให้ท่านอ่านนั้น ท่านมีความรู้มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
 2. หลังจากได้รับข้อมูลที่ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เรียบเรียงไว้ในแผ่นพับและหนังสือแล้ว ท่านมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นหรือไม่
 3. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของหนังสือและแผ่นพับที่ท่านได้รับจากทางคณะผู้จัดทำโครงการอย่างไรบ้าง
วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนและกิจกรรมสำคัญ

 • ปรึกษาและขอคำแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • วางแผนดำเนินการโดยดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 ดังนี้
 1. ขออนุมัติโครงการ
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน
 3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
 • ออกสำรวจสถานที่และสอบถามข้อมูล
 • แบ่งงานและค้นหาข้อมูล
 • ติดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จัดทำ
 • ประชุมวางแผนปฏิบัติงานเบื้องต้น
 • ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในเรื่อง “ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0”
 • ลงมือปฏิบัติงานการดำเนินการตามโครงการ “ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0” มีกิจกรรมสำคัญตามลำดับดังนี้
 1. จัดประชุมวิชาการ สาระการประชุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ “ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0”
 2. การศึกษาดูงาน ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในเรื่องที่ตรงกับความต้องการพัฒนา คือ การจัดห้องสมุดประชาชน ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเขตบางเขน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้งบประมาณ 900 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน

จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าทางห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนจะมีจุดบริการสำหรับตั้งหนังสือใหม่ให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้หยิบอ่าน และเนื่องด้วยหนังสือที่ทางคณะผู้จัดทำได้ทำนั้นเป็นหนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและภายในห้องสมุดแห่งนี้ยังไม่มีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงทำให้ผู้ที่มาใช้บริการในห้องสมุดเกิดความสนใจและสามารถหยิบไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจในนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้

ทางคณะผู้จัดทำโครงการต้องขอขอบคุณห้องสมุดประชาชนบางเขนที่ เปิดโอกาสให้กับทางมหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะรัฐประศาสนสตร์ได้จัดหนังสือที่เป็นความรู้ใหม่ ซึ่งผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายของทางคณะผู้จัดทำโครงการ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การประเมินผลความสำเร็จโครงการ

 • ใช้การสังเกต

ช่วงระยะเวลาที่ลงพื้นที่ได้ดำเนินการแจกแผ่นพับตามจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนทั้งหมดจำนวน 5 คน จากการสังเกตผู้ใช้บริการทั้ง 5 คน จากการคณะผู้จัดทำโครงการได้อธิบายมีการที่ตอบรับที่จะรับฟังและรับความรู้จากแผ่นพับของโครงการ “ ทำความรู้จัก ประเทศไทย 4.0” เป็นอย่างดี

 • การทำแบบประเมินความคิดเห็น

จากการที่ได้รับแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ที่เข้าใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนจำนวนทั้งหมด 5 คน ให้ความคิดเห็นว่าเนื้อหาข้อมูลของ ประเทศไทย 4.0 ทั้งตัวหนังสือและแผ่นพับมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งแผ่นพับเป็นบทสรุปที่ผู้คนทั่วเข้าถึงได้ และในส่วนที่ลงลึกกว่านั้นสามารถศึกษาจากในหนังสือได้

การบรรลุวัตถุประสงค์

ผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0 ที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลจริงจากแหล่งอ้างอิงมีที่มา และผู้ที่ได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ในเบื้องต้นจนลึกซึ้ง

ปัญหาและอุปสรรค

 • ด้านสภาพแวดล้อม

ณ ช่วงระยะเวลาที่ลงพื้นที่ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนมีผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดมีจำนวนเพียง 5 คนเท่านั้นจึงทำให้การประเมินผลของโครงการอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร

 • ด้านงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือและแผ่นพับมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะเป็นการพิมพ์สีและปริ้นท์สกรีนสีจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง

ข้อเสนอแนะ

หวังว่าจะมีหน่วยงานหรือกลุ่มอาสาสมัครนำโครงการ “ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0” ไปต่อยอดหรือสามารถนำหนังสือและแผ่นพับไปเผยแพร่ในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

ทางคณะผู้จัดทำหวังว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้ประชาชนในทุกระดับเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและเป็นการนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาธุรกิจสืบต่อไป

บรรยากาศการลงพื้นที่

สรุปความเกี่ยวข้องของโครงการกับ Thailand 4.0

จากโครงการทำมุมหนังสือในหัวข้อ “ทำความรู้จักประเทศไทย 4.0” นั้นมีเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยตรง ซึ่งเนื้อหาข้อมูลภายในแผ่นพับที่มีข้อมูลฉบับย่อและเนื้อหาข้อมูลภายในเล่มหนังสือที่มีข้อมูลขยายกว้างขึ้นนั้นจะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการทีห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครบางเขนที่หยิบอ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้และอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปช่วยพัฒนาหรือสานต่อนโยบายดังกล่าวได้อีกด้วย

Credits:

Created with images by Unsplash - "night dark nightlife" • zjaaosldk - "lotte world tower seoul republic of korea" • 7 july :-) - "Palmae ( Corypha lecomtei Becc.)" • hurk - "synagogue brighton church"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.