Former og Dimensioner Grundbogen s.90

Slå op i grundbogen på s.90 - Opgave 4 skal løses i jeres hæfte - Design af kageæske s. 90 - Opgave 1 skal løses i jeres hæft. Alt hvad i skal bruge af viden, står her på siden, i jeres grundbog og på regneregler-app'en.

God arbejdslyst /CHE.

Credits:

Created with images by Unsplash - "kings cross pillar geometry"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.