หนังสือ e-book BY WIMOLTHIP

ชื่อ - นามสกุล : นางสาว วิมลทิพย์ ผลจิระมงคล

ชื่อเล่น : ออง

วันเดือนปีเกิด : วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2538

ที่อยู่ : 209/156 ซอย งามวงศวาน 35 ต.ทุ่งสองห้อง อ. หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์ : 089-166-5583

ID LINE : 0891665583

ประวัติการศึกษา

พศ. 2550 จบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง

พศ. 2553 จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 โรงเรียนไทรน้อย

พศ. 2556 จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) นนทบุรี

ปัจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

คติประจำใจ

งานอดิเรก

อ่านหนังสือการ์ตูน

วาดรูป

ฟังเพลง ทุกเเนว

เล่นเกม

ถ่ายรูปสิ่งที่ชอบ

นี้คือรูปที่ถ่ายเเล้วชอบที่สุด

E-BOOK

นี้คือหน้าปกหนังสือ ภาวะผู้นะองค์กรยุคใหม่

Created By
Wimolthip Phojiramongkhol
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.