การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การไม่ตั้งใจเรียน🙌🏼

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน📒

เบื่อจัง ขี้เกียจเรียน ขี้เกียจทำการบ้าน!!!

"บุคคลเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"

ผมเจเองครับ หล่อ รวย หน้าดีดูดี แต่ผมขี้เกียจ😬

นายศุภากร ภักดีอาษา เจ👻

 • เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นายศุภากร เป็นคนที่มีความรู้ ไหวพริบปฏิภาณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เขาจะไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่ค่อยฟังที่อาจารย์สอน เข้าเรียนไม่เคยตรงต่อเวลา มาสายเป็นประจำ และขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นอย่างมาก จึงทำให้เขาได้คะแนนสอบในแต่ละวิชาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก (น้อยที่สุดในห้อง) ดิฉันจึงคิดว่าคงปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเขาก็ยังเรียนไม่ผ่าน ดิฉันจึงต้องเข้มงวด และจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเรียนของนายศุภากร ให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย👏🏼

Make a difference ระยะที่ ☝🏼️

สภาพก่อนการได้รับการเปลี่ยนแปลง😾
ผมขี้เกียจจจจจคร๊าบบบ😝
 1. มาเรียนสาย เข้าเรียนไม่เคยทันเวลา
 2. ชอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน
 3. ไม่สนใจที่อาจารย์สอน
 4. เวลาสอบขี้เกียจอ่านหนังสือ
 5. ชอบสะสมงานไว้ทำทีเดียว แล้วก็ทำไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนดส่ง
 • เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
เจ ต้องฟังที่ยีนส์สอน เข้าใจไหม😏
ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนให้หันมาใส่ใจต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น มาเรียนตรงตามเวลา หรือไม่สายมากจนเกินไป และต้องการพัฒนา ปรับปรุงผลการเรียนในแต่ละวิชาให้ดีมากขึ้น📚
 • สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา🤔
จากที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากนายศุภากร มาเรียนสายเป็นประจำ จึงค่อนข้างที่จะยากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา เพราะเมื่อเวลาสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์จะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจได้ยากกว่าการคุยกันแบบตัวต่อตัว และมันอาจเป็นความเคยชินที่ติดตัวเขาแล้ว จึงยากที่จะแก้ไข🙈
 • ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำ Project🖇
เนื่องจากนายศุภากร เป็นคนมี่ค่อนข้างจะหัวแข็ง หัวรั้น บางครั้งการใช้วิธีบังคับให้ทำงาน หรือบังคับให้ทำสิ่งต่างๆอาจเป็นเรื่องที่ยาก และเขาเป็นคนที่ติดนิสัยชอบผลัดวันประกันพรุ่ง เดี๋ยวค่อยทำก็ได้ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จ และคิดว่าดิฉันจะต้องช่วยเหลือเขาอยู่แล้ว เขาจึงปล่อยวาง วางใจในการทำงาน ฉะนั้นดิฉันจึงใช้วิธีการเอาน้ำเย็นเข้าลูบ เพื่อให้เขาฟัง และปฎิบัติตาม⚡️
 • วิธีการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง✨

Make a difference ระยะที่ ✌🏼️

"ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560-31 มี.ค.2560⌛️"

 1. เทคนิคที่เลือกใช้ : การควบคุมตนเอง (Self-control) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาอย่างหนึ่ง เป็นการควบคุมตนเอง คือการ ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง หรือการควบคุมตนเองในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรม หรือ เป้าหมายของตนเอง ฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่า การที่ดิฉันคอยบอก คอยเตือนเขาให้รู้จักการตรงต่อเวลา รู้จักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ถ้าดิฉันใช้วิธีการบังคับเขา หรือใช้วิธีที่รุนแรงกับเขา เขาอาจจะไม่ฟัง และต่อต้านหนักมากกว่าเดิม ดิฉันจึงใช้วิธีการ เตือน สอน ดึงสติของเขาอยู่เสมอ และให้เขาคิด ไตร่ตรองเอาเองว่าสิ่งไหนที่ควรทำ สิ่งไหนที่ไม่ควรทำ และรู้จักควบคุมตนเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ🍃
 2. บันทึกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง(เป็นข้อๆ) ดังนี้ 1.การสังเกตุพฤติกรรมการมาเรียนทุกวัน 2.การจดบันทึกการเปลี่ยนในแต่ละวัน แต่ละวิชา 3.สังเกตุสิ่งเร้าที่ทำให้เขาออกนอกลู่นอกทาง
 3. 1.ช่วงแรกๆอาจยังปรับตัวไม่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมาเรียนเช้า หรือต้องทันเวลา แต่ก็ดีกว่าเดิม 2.ในช่วง2-3 สัปดาห์ เริ่มมาเรียนไวขึ้น เข้าเรียนตรงเวลาบ้าง ในบางวิชา 3.ช่วงสัปดาห์ที่4 มีการพัฒนาปรับตัวได้ มาเรียนทันเวลาทุกคาบ ทำงานที่อาจารย์มอบหมายและเสร็จตรงตามเวลาส่งที่กำหนด 4.พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดขึ้น คะแนนสอบแต่ละวิชาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ไม่น้อยที่สุดในห้อง
สภาพหลังการได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง👍🏼👍🏼👍🏼
ผมตั้งใจเรียนแล้วนะคร๊าบบบบ🙋🏼‍♂️

เจ้าของ Project👸🏼

เค้าเองงงง🙋🏼

นางสาวจิตรานุท สุขสัจจี ยีนส์ 570112010045 🐛

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.