Kemunculan Nama Ahlu al Sunnah wa al Jamaah WHEN?

Nama Ahlu al Sunnah Wa al Jamaah muncul setelah berlaku pepecahan pemikiran akidah dalam kalangan umat Islam di zaman kemuncak Kerajaan Abbasiyyah, sekitar kurun ke 3 Hijrah.

Pepecahan ini berlaku akibat daripada pengaruh falsafah Yunani yang meresap ke dalam pemikiran Akidah ramai ilmuan Islam bahkan sebahagian khalifah bani abbasiyyah di Baghdad, pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyyah turut dipengaruhi.

Nama Ahlu al Sunnah wa al Jamaah dipopularkan oleh dua orang tokoh teologi terkenal Islam iaitu Abu al Hassan Al Asy'ari (wafat 330H) dan Abu al Mansur al Maturidi (wafat 333H).

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.