Loading

Potrica Grad Snežnik 16. 12. 2017

V poročni dvorani na gradu Snežnik, je trio Potrica nastopil na Božičnem koncertu. Koncert je tako kot že več let organiziralo Društvo ljubiteljev gradu Snežnik. V sproščenem in prijetnem vzdušju so nas nastopajoči popeljali v praznični čas.

Marko Gorše je predstavil več oseb, ki so bile v preteklosti povezane z gradom Snežnik.

Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline je s pogostitvijo poskrbelo, da smo obiskovalci lahko uporabili še ostala čutila.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.