Service & Samferdsel HOSPITERING

Dei som hospiterte fekk møte nokken elever fra 1. og 2. året på Service & Samferdsel. Elevene introduserte seg selv, dei fortalte litt om hvordan det er å gå på linja og hva butikk de jobbet på. Alle elevene der jobber på butikker 2 dager i uken.
De fikk vite litt mer om mulighetene for 2. året Service & Samferdsel.
Elevene lagde til en Kahoot!
To lærere fra 1. året Service & Samferdsel kom og fortalte om ulike prosjekt, viste fram produkt som de skulle selge, og viste litt salgstriks. De spurte elevene også hvordan de ville solgt et produkt.
De fikk lære litt om transport.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.