Loading

רובותרפיה - רובוטיקה בחינוך המיוחד סיכום סדנה

:לחינוך מציגה - סדנת רובותרפיה Apple שותפה בכירה של חברת ,WeDiggIT חברת

בחינוך המיוחד ככלי הוראה, טיפול ותקשורת Sphero סיכום רובותרפיה לשילוב רובוט

תלמידי חוג הרובוטיקה של ביה״ס עלה מוריה בגדרה לומדים תפעול רובוט בשילוב תת״ח. השילוב בין הרובוטיקה לתת״ח הוכיח את עצמו כשילוב מצוין של מיומנויות למידה ויכולות תקשורתיות

בסדנה שנערכה במכללת לוינסקי ב 4.6.2018 הציגו תלמידי ומורי החנ״מ שימוש ברובוט הספרו. צוותי ההוראה והטיפול מבתי הספר מוריה גדרה ואון תל אביב הציגו את השיפור ביכולות התקשורתיות, המוטוריות, החברתיות והקוגניטיביות של התלמידים בעקבות השימוש ברובוטים

רובוט ספרו מופעל באפליקציה בעברית בהזזה חופשית, בציור או בקוד

פעילות כיתתית - טובלים את הרובוט בצבע ובלמידה קבוצתית בונים מסלול ציור

רובוט הספרו עמיד לחלוטין למים, נפילות וחבלות בזכות חומר קשיח במיוחד

תלמידים אוהבים לחבר חפצים לרובוט הספרו, והוא נע איתם בזכות מנוע עוצמתי

חבילת החינוך של רובוט ספרו כוללת 12 רובוטים, מזוודה נטענת עם ציוד וכמובן הדרכה בית ספרית למורים ותלמידים

עם המזוודה הניידת והנטענת ניתן להגיע לכל כיתה בבית הספר וללמוד רובוטיקה, קוד ולהתאים את השימוש לתכנית הלימודים

Created By
WeDiggIT בורנשטיין
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.