Klonen Verdubbel het geluk

Wat is klonen?

Dat laten we zien door middel van een korte video:

Kortom, klonen kan goed zijn, maar we moeten zeker niet denken dat we nu over het leven en de dood beschikken.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.