COM UTILITZAR APP INVENTOR?

VOLS FER LA TEVA APLICACIÓ?

2. Una vegada ja ets a dins l'únic que has de fer és seguir els següents pasos:

-Primerament ens registrarem:

-Seguidament s'obrirà la conta de Gmail el qual vostè haurà de introduir les teves dades.

-App Inventor li donarà la benvinguda

2. Ja ets a dins:

3. Comencem el nostre projecte

4. Que podem fer?

  • Creació d'un botó
  • Posar text
  • Insertar una imatge
  • Insertar text a la imatge

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.