แบบจำลองการสื่อสาร แชนนอนและวีเวอร์

แชนนอนและวีเวอร์เป็นใคร

เขาคิดอะไร?

แหล่งสาร คือผู้ส่งสารที่ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง (ข้อความ/สาร) ไปยังผู้รับสาร โดยเป็นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ทั้งนี้ โทรศัพท์ของผู้ส่งสารคือเครื่องส่ง และโทรศัพท์ของผู้รับสารคือเครื่องรับ โดยมีการแปลงสัญญาคำพูดของผู้ส่งสารเป็นสัญญาณคลื่นเสียง ส่งไปตามสายโทรศัพท์ (ปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์ไร้สาย)

ระหว่างการส่งสารนั้นอาจมีอุปสรรค คือ สิ่งรบกวนต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทำให้คำพูดของผู้พูดไปถึงผู้รับไม่ครบถ้วน สิ่งนั้น้รียกว่า สิ่งรบกวนการสื่อสาร หรือ Noise

เมื่ออ่านเอกสารนี้จบแล้ว สามารถอ่านเอกสารที่ละเอียดมากขึ้น คือเอกสารคำสอนที่ได้อัพโหลดให้นักศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว จากนั้น ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดแบบจำลองการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ โดยดาวน์โหลดจากไฟล์ที่อยู่ถัดจากนี้ ส่งงานในเวลาที่กำหนด หากมีคำถามหรือไม่เข้าใจสิ่งใดสามารถติดต่อผู้สอนผ่านกลุ่มนี้หรือผ่านเฟสบุ๊กได้เช่นกัน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.