Excursió a València amb caixa rural vila-real

El passat dissabte 22 d'octubre més de 50 persones van viatjar a València per a visitar la Catedral, l'Església de Sant Nicolau i el Museu de Belles Arts Sant Pius V, i d'aquesta manera conèixer de millor manera el patrimoni artístic del nostre voltant. Aquesta activitat queda arreplegada dins del cicle "Coneix el teu patrimoni artístic" que la nostra fundació ha posat en marxa per aquesta tardor.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.