การพัฒนาพฤติกรรม make a difference project

เป้าหมายของโครงการการพัฒนาพฤติกรรม ( ด้านทักษะภาษาอังกฤษ)

นาย กฤษศิลา สุธนนุกูลธรรม (จูเนียร์) อายุ 20ปี กำลังศึกอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่3

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

เนื่องจากในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในประเทศไทยเรามีชาว่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การที่พื้นฐานทางด้านภาษาอังฟฤษทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ถือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยเรานั้นได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงถือว่าเป็นภาษากลางที่เรานั้นสามารถใช้ติอต่อสื่อสารได้ ดังนั้นการศึกษาและเปิดใจรับการเรียนรู้ใหม่ๆในเรื่องของภาษาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

สภาพก่อนจะพัฒนา

จากการสังเกตนายกฤษศิลาหลังจากที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีนั้นผมได้มองเห็นว่านายกฤษศิลามีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีมากนักจึงทำให้คะแนนสอบที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจสำหรับตัวนายกฤษศิลาเอง และเนื่องจากตัวผมนั้นมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะสอนและอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนได้ จึงเกิดความสนใจที่จะจัดทำโครงการ Make a difference project นี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนายกฤษศิลาให้ดีขึ้น

เป้าหมายในการพัฒนา

  1. สามารถทำให้นายกฤษศิลาเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้
  2. สามารถทำให้นายกฤษศิลามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้งในด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน ที่ดีขึ้นจากเดิม
  3. สามารถที่จะอธิบายให้นายกฤษศิลาเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  4. สามารถทำให้นายกฤษศิลาทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้นจากเดิม

วิธีการพัฒนา

  1. พูดคุยสอบถาม การพัฒนาในขั้นตอนแรกควรเริ่มจากการพูดคุยสอบถามโดยถามเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนที่นายกฤษศิลาไม่เข้าใจหรือมีเนื้อหาส่วนใดที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติม
  2. การสร้างความน่าสนใจ เนื่องจากนายกฤษศิลามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่ดีมากจึงอาจทำให้ไม่ชอบหรือไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ ผมจึงมองว่าการสร้างความน่าสนใจในภาษาอังกฤษว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเป็นวิธีที่น่าสนใจ
  3. ฝึกทำด้วยตนเอง ก่อนที่จะให้นายกฤษศิลาฝึกทำด้วยตนเองนั้นผมจะอธิบายเนื้อหาในส่วนที่มีคะแนนเยอะๆหรือเป็นส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจหนึ่งครั้งและนำโจทย์ให้นายกฤษศิลาได้ฝึกทำก่อน เมื่อเสร็จแล้วจึงตรวจทานว่ามีส่วนใดที่ผิดค่อยอธิบายตามแต่ละจุดว่าควรตอบอย่างไรให้ถูกต้อง
  4. ติดตามและประเมินผล หลังจากที่อธิบายแล้วนั้นคอยติดตามผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคะแนนหลังจากสอบกลางภาคหรือคะแนนเก็บการสอบพูดในห้องเรียนว่าเป็นอย่างไรแล้วนำผลที่ได้มาประเมินว่าเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่

ผลที่เกิดจากการพัฒนา

หลังเสร็จจากการสอบกลางภาคที่ผ่านมานั้นพบว่านายกฤษศิลามีความเข้าใจในเนื้อหาและสนใจในการติวหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับเพื่อนมากขึ้น ส่งผลให้คะแนนที่ออกมานั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นจากเดิม อาจไม่มากนักแต่ก็สามารถทำให้เห็นว่านาายกฤษศิลามีความพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมากสำหรับโครงการ Make a difference project ในครั้งนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดทำโครงการ

ปัญหาที่เกิดระหว่างจัดทำโครงการนั้นเป็นปัญหาเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแก่โครงการในครั้งนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ ติดเกมส์และติดเล่นกับเพื่อนๆ แต่ผมสามารถตักเตือนและดึงให้นายกฤษศิลากลับมาสนใจในเนื้อหาได้

สิ่งที่ทำให้โครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

การที่โครงการ Make a difference project สามารถสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้นต้องขอขอบคุณความร่วมมือที่ดีจากนายกฤษศิลาที่ให้ความร่วมมือในการรับฟังคำอธิบายและสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลผู้จัดทำโครงการ

นาย นัทธพงศ์ โพธิ์ประสิทธิ์ (นัท) อายุ21ปี กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่3

...Thank you...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.