Nieuwsbericht 4 Team Bedrijfsbureau

In nieuwsbericht 4 staan de volgende onderwerpen centraal: Personele zaken, interne evaluatie ZorgLokaal, doorontwikkeling van onze organisatie, maandelijks gesprek over voortgang werkplan 2017, teamdag gastheerschap, informatievoorziening Sociaal Domein en de vooruitblik naar volgende week.

Mocht je vragen hebben of zaken missen laat het mij weten.

Philip

Personele zaken

Nelly krijgt aanstaande maandag een behandeling en moet daarvan herstellen, daarom zal ze volgende week niet aanwezig. Bij Strategie en Ontwikkeling gaat een stagiaire starten die bezig gaat met het onderwerp: doordenken van beleid naar uitvoering met als onderwerk activerend werk onder begeleiding van Ton Rolink. Dit is van belang omdat het doordenken van beleid naar uitvoering verbeterd moet worden. Zeer waarschijnlijk gaan wij zelf ook naast Elles van Orden bij SR nog één juridisch getinte stagiaire begeleiden.

Interne evaluatie ZorgLokaal

In april 2016 hebben wij een interne evaluatie van ZorgLokaal uitgevoerd. ZorgLokaal voert in onze opdracht de backoffice voor Jeugd uit. In april 2016 hebben wij verbeterpunten besproken en afgelopen maandag hebben wij intern de voortgang op deze verbeterpunten besproken. De direct betrokkenen geven aan dat het advies is om vanaf 2018 te stoppen met ZorgLokaal omdat er te weinig verbetering zichtbaar is en de backoffice voor Jeugd zelf in te richten. Ik ben geneigd dit advies zeer serieus te nemen en met Berteke verder in gesprek te gaan, wordt vervolgd.

Doorontwikkeling van de organisatie

In de notitie goed, beter, best was al te lezen dat de domeinen zouden gaan verdwijnen. Dit betekent dat er geen domein Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering meer zijn en dat teams nog belangrijker worden. Onze gemeentesecretaris heeft maandag aangeven dat het voor hem belangrijk is deze stap in 2017 te gaan zetten. Ook is het voor hem logisch dat sommige teams worden samengevoegd (bijv. team Strategie van Sociaal met team Strategie van Ruimte) en ook het gebiedsgericht werken te versterken. Hoe het verlaten van de domeinen er precies gaat uitzien en wat dat betekent voor de ondersteunende teams zoals BAO en de onze is nog niet helder. Ik kom hier zeker nog op terug.

In het morgen begint nu café is afgelopen maandag gediscussieerd aan de hand van drie stellingen. De doorontwikkeling: woorden maar geen daden, Wij zijn koploper in gastheerschap, Loslaten in vertrouwen maar niet voor Rheden. Ik had de eer om een van twee debaters te mogen zijn. Het was goed en vooral ook leuk om te discussiëren over de doorontwikkeling van onze organisatie in de vorm van een Lagerhuisdebat.

Voortgangsoverleg A3-plan team Bedrijfsbureau

Dinsdag hebben wij met de vertegenwoordigers van de disciplines in ons team het eerste maandelijkse gesprek gehad over de voortgang van ons A3-plan 2017. Het was goed om in de breedte het gesprek te hebben over de voortgang en de nodige verbindingen te leggen. De status wordt door Adri bijgewerkt. Ik wil er naar toe dat voor een ieder van ons team de voortgang inzichtelijk is. Hieraan wordt gewerkt, mocht je vragen hebben neem contact op met je vertegenwoordiger (Berry, Linda, Marc, Renee, Kitty, Petra van H. of met Adri.).

Bedrijfsbureau in beweging, gelukkig in en met R(h)eden

Donderdag zijn wij met ons team aan de slag gegaan met het onderwerp gastheerschap. Onder deskundige begeleiding en in aanwezigheid van onze personeelsadviseur hebben wij verder vorm en inhoud gegeven aan gastheerschap. Wij hebben nadrukkelijk gesproken over goede voorbeelden van gastheerschap. Een belangrijke sleutel is vertrouwen creëren, maar hoe doe je dat dan? Net voor de middag mocht iedereen even in de "hot seat" plaatsnemen om positieve feedback te ontvangen. Voor een aantal werd het inderdaad een beetje heet aan de billen, ik vond het vooral mooi om te zien wat er gebeurd als je even bewust stil staat bij de ander en in alle openheid positieve feedback geeft. 's Middags hebben wij nagedacht over wat er al goed is bij ons en onze organisatie rond het thema gastheerschap. Wat willen wij verbeteren en hoe zorgen voor borging van de opbrengst van deze dag. Ik heb samen met de begeleidster geconstateerd dat wij een goede en productieve dag hebben gehad. Dit mede dankzij jullie inzet.

Informatievoorziening Sociaal Domein

Dit jaar gaan wij de informatievoorziening verbeteren. Dit op de onderwerpen: ondersteunen van het proces regie bij team toegang en de sociale vraagbaak. Door de projectgroep is er een programma van Eisen opgesteld. Ik ga aan PinkRoccade vragen om voor ons een testomgeving de regiemodule I-samenleving in te richten, zodat wij in de praktijk kunnen testen of en in hoeverre aan onze eisen voldaan kan worden. Ik verwacht dat als de test positief uitpakt, medio dit jaar gewerkt zou kunnen worden met deze ondersteunende tool.

Een ander project dat de komende periode gaat spelen is de zogenaamde sociale kaart. De huidige voorziening (De Sociale vraagbaak) voldoet niet aan de eisen en moet vervangen worden. Door Denise is een projectplan gemaakt, ik ben op zoek naar een projectleider, laat mij weten of je belangstelling hebt of iemand kent die belangstelling heeft.

Vooruitblik

Maandag spreek ik met P&) over de omzetting naar generieke profielen in het functiewaarderingssysteem HR21 en knelpunten binnen ons team. Na maandag zal ik ook aangeven wat de planning is rond HR 21. Met een externe spreken wij maandag over hoe gegevens van de jaarrekening in ons nieuwe monitoringsysteem gaan komen. Woensdag ga ik samen met de kerngroep nadenken over doorontwikkeling van de Planning en Controlcyclus. Donderdag is er teammanagersoverleg op de agenda staan: participatie, doorontwikkeling, schrijfwijzer Klare taal en evaluatie zaaksysteem.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.