The Mammoth: A Cave Painting Dennis de Bruijn 1GD1

Intro the mammoth: een indie game , die een enorm vette paint style heeft. Het is een relatief nieuw spel , je bent een mammoth en je wordt met uitsterven bedreigd je moet je zelf verdedigen tegen de hunters.

Screenshot ingame

Controles: LinkerKnop [Help een andere mammoth] RechterKnop [Attack hunters] De knoppen zitten in de hoeken van het speelcanvas wat erg fijn is op mobiele platforms.

Dit was mijn korte review over The Mammoth a cave painting.

Dennis de Bruijn 1GD1

Credits:

Created with images by DominikRe - "mammoth park tusks"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.