คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว(ฉบับย่อ) ผู้แต่ง อาโอคิ เอยจิ

นางสาวปนัดดา ทองประเสริฐ

  • ชื่อเล่น ฝ้าย
  • วันเกิด 12 มิถุนายน 2538
  • อายุ 21 ปี

ประวัติการศึกษา

  • อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รร.วัดบางลี่เจริญธรรม
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รร.ราชโบริกานุเคราะห์

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

  • รับน้องมหาวิทยาลัยและการรับน้องของคณะ
  • ประกวดดาว-เดือนของคณะ
  • ฟังบรรยายที่คณะจัด
  • เข้าร่วมเชียร์ฟุตบอลหญิงมหาวิทาลัย
  • ตัวแทนถือพาไหว้ครู

แนะนำหนังสือ

อ่านต่อได้ที่ข้างล่างนะคะ

http://www.thaiembassy.jp/rte3/images/stories/_PDF/earthquake.pdf

Credits:

Created with images by Unsplash - "northern lights plasma sky"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.