Pedaalclavichord 17e eeuw

Pedaalclavichord 17e eeuw

Pedaal: CC - d

Manuaal: C - c'''

€ 19000,-
Ook verkrijgbaar als manuaal zonder pedaal: € 4600,-

Dit pedaalinstrument is een reconstructie. Het is geschikt om het hele orgelrepertoire tot en met J. S. Bach te spelen.

De rijke orgelwerken van de 16e tot en met de vroege 18e eeuw kunnen op dit instrument worden uitgevoerd. Het pedaalinstrument sluit goed aan bij het manuaal door de sonore diepe klank.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.