Smertefritt kontor ~Når god helse er god business~

Har du en stillesittende kontorjobb?

Da trenger du en enkel måte å vedlikeholde deg selv på. En måte som gjør at du slipper kroniske smerter i nakke og rygg, mindre energi og vektoppgang. Vi ser at stillesittende arbeid gir unødvendig mange konsekvenser og plager både på jobb og fritid.

En ny metode for behandling av muskel og leddsmerter er lansert

En 4 stegs protokoll med oppdatert smertekunnskap. Veien til mindre smerter er kortere enn du tror. Den inkluderer enkle tiltak du selv gjør i det daglige. Du kan bli vedlikeholdsfri.

Protokollen optimaliserer:

  • Struktur
  • Ernæring
  • Stressreduksjon
  • Bevegelighet
  • Hjernefunksjon

Klinikk adresse:

Strandveien 8b, 2.etasje. 1366 Lysaker.

Tlf. 23 65 05 45

Tor Strømsnes, diplomert muskelterapeut

Erchonia Percussor, smertefri behandling av hele kroppen.
Et komplett helsetilbud med privat lege, sykepleier, ernæringsterapeut og muskelterapeut.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.