หน้ากากทุเรียน

เปิดประวัติ"ทอม ROOM39" เจ้าของ"หน้ากากทุเรียน"

เปิดประวัติ "ทอม ROOM39" นักร้องมากเสน่ห์ เจ้าของหน้ากากทุเรียน ในรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ตามที่ชาวเน็ตคาดเดา

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการแข่งขัน หน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) โดยได้เฉลยเจ้าของหน้ากากทุเรียนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามที่ชาวเน็ตคาดเดา ว่าคือ "ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์" หรือ ทอม สมาชิกวง Room39 นั่นเอง

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.