Όμιλος Π.Γ.Π.Π. 2015-2016 "ΟΙ μικροι αρχαιολογοι"

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Νόνη Αβραμίου, ΠΕ02 και Ιωάννα Χαρδαλούπα, ΠΕ07

Και φυσικά στο τέλος "γευτήκαμε" το "αρχαίο" γεύμα! :-)
Created By
Johanna Chardaloupa
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.