KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Tiel 20-02-2017 #KIWB

Kunstmatige Intelligentie in het waterbeheer?

Hoe ziet ons waterschap er in 2050 uit?

De toekomst is lastig te voorspellen, trends en ontwikkelingen gaan steeds sneller. Waterwegen agendeert trends van de toekomst voor de waterschappen. Een belangrijke trend is de ontwikkeling en onderzoek naar toepassingen van KI (Kunstmatige Intelligentie). KI is actueel en komt overal in terug zoals navigatie, smartphones en speelgoed. Voor waterschappen een steeds grotere uitdaging. Onderschatten we het belang van data? Data past nu vaak niet binnen de systematiek van de waterbeheerders alhoewel de eerste stappen zijn gezet met big data en voorspelmodellen.

Het is goed dat niet alleen bij deze trend wordt stilgestaan maar dat de waterschappen ook actie gaan ondernemen! (Joke Goedhart, secretaris directeur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Waterbeheer en KI

Naast de 'traditionele taken' krijgen de waterschappen steeds meer uitdagingen om te volgen en/of toe te passen in het waterbeheer. Denk hierbij aan klimaat-, energie- en technologische ontwikkelingen. Is onze kennis over het watersysteembeheer voldoende toekomstbestendig om in te spelen op alle ontwikkelingen om ons heen? Zijn we voldoende vertrouwd met onze kennis en modellen om de toekomst te voorspellen, of zien we ook een toekomst met meer informatie en andere voorspelmodellen vanuit KI? Hoe groot is de urgentie om de mogelijkheden van KI te verkennen en wat gebeurt er als we niets doen?

De kans is groot dat we met KI ook andere databronnen gaan gebruiken en hiermee ook nieuwe en onverwachte inzichten krijgen in ons watersysteembeheer. Zien we een toekomst waarbij lokale neerslaginformatie verzameld wordt door sensoren op daken, auto´s en paraplu's….... Wat zou het waterschap daarmee kunnen? Naast een verkenning over het nut en de noodzaak van KI voor de waterschappen is het nu ook tijd om meteen door te pakken?!

KI & De Ontwrichte Mobiliteit

Hoe Kunstmatige Intelligentie de wereld gaat veranderen - Carlo van de Weijer (TomTom / TUEindhoven)

Introductie van ontwikkeling van de technologie. Het gaat steeds sneller en wordt steeds moeilijker te voorspellen. De voorspelling van de ontwikkeling van de Personal Computer over 50 jaar (van 1954 naar 2004) zaten ze er niet ver naast. De mobiele telefoon van 10 jaar later had men echter nooit kunnen zien aankomen. De bestaande data, modellen en klimaatscenario's van de waterschappen worden in rap tempo ingehaald door de realiteit. KI zou voor de waterschappen een hele nieuwe koers betekenen, met andere problemen en andere oplossingen. Deze koers is spannend maar is wel een koers met ongekende mogelijkheden!

Antifragiel

De waterschappen zijn een functionele overheid. Dit zit in het DNA van de waterschappen met de filosofie; wat we doen, doet ertoe en moet dus goed, sober en doelmatig. Echter wordt er steeds meer flexibiliteit gevraagd vanuit een veranderde omgeving. Sober en doelmatig bestaan nog steeds, maar wordt ingehaald door de wens om 'flexibel' en 'wendbaar' te zijn.

Een stap verder zou 'anti-fragiel' kunnen zijn. Vanuit het waterbeheer spreken we vaak over een robuust watersysteem. In hoeverre is dit systeem echter flexibel of wendbaar als het gaat om bijvoorbeeld klimaatveranderingen. Het watersysteem nog meer robuust maken is niet altijd een haalbare en betaalbare oplossing. Het moet dus slimmer!

Maak je systeem van fragiel naar robuust, of zelfs naar antifragiel. Koester chaos.

Een straaljager is niet gebouwd om te vliegen, maar om wendbaar te zijn. Zonder controle vliegt een straaljager direct uit de bocht; antifragiel.

Liandon Energie Consulting

Advanced Analytics - Jan Visser

Wat is KI precies? KI is lastig uit te leggen en velen hebben daar een geheel eigen (en niet altijd even positief) beeld bij. Het zijn echter 'gewoon' wiskundige berekeningen en algoritmen. Liandon gebruikt daarom ook de aanduiding AA (Advanced Analytics). Maar hoe doe je dat dan? De meeste organisaties kijken vooral achteruit met data en rapporten. KI (of AA) helpt juist om vooruit te kijken, te voorspellen en te optimaliseren.

Liandon Energie Consulting

AA bij Liandon

Liandon is begonnen om te gaan samenwerken met vergelijkbare marktpartijen en een kennisinstituut. Het scherp krijgen van de onderzoeksvraag is een langdurig traject. Daarvoor moet je durven investeren in tijd en kennis. Bijna 80% van de tijd zit in het databeheer en 20% in het toepassen van de data om voorspellingen te kunnen doen. Met name de berekening van faalmechanismen zijn net als bij Liandon ook voor de waterschappen een waardevol instrument om bijvoorbeeld de assets te beoordelen op 'faalfactoren'. Hoeveel schade en kosten kunnen de waterschappen hiermee voorkomen? Met de voorspellingen van AA is de investering in deze ontwikkeling goed terug te verdienen. Bij Liandon ziet met het belang van AA zodanig in dat dit inmiddels is ondergebracht in de organisatiestrategie.

En hoe nu verder?

Kunstmatige Intelligentie is een ontwikkeling die onontkoombaar is. Onontkoombaar, want vroeg of laat zal het menselijk denkvermogen overschaduwd worden door de denkkracht van Kunstmatige intelligentie.

Een spannende ontwikkeling, maar ook een kans voor de waterschappen om met kennis, data, informatie en modellen toe te werken naar het watersysteembeheer van de toekomst. Een watersysteembeheer waarin KI oneindig veel beter in staat is om afwegingen te maken voor zowel de uitdaging van nu als die van de toekomst.

Een toekomst waarin Kunstmatige Intelligentie ons voorbij de grenzen van een flexibel en integraal watersysteembeheer brengt naar een anti-fragiel watersysteembeheer.

Alle aanwezige waterschappen willen aansluiten aan bij een vervolgbijeenkomst over KI in het watersysteembeheer. Met de geïnteresseerde waterschappen gaan we aan de slag om de opbrengst van de dag te vertalen naar acties. De waterschappen zijn klaar voor een stap naar de Kunstmatige Intelligentie!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.