Loading

NIEUWSBRIEF OUDERS bc broekhin roermond

Vive la France et le français!!!

Zaterdag 2 juni stond er in Dagblad De Limburger een artikel waarin de indruk werd gewekt dat de Franse taal nauwelijks zou worden gekozen door leerlingen van ons vmbo. Bert Martens (waarnemend locatiedirecteur) en de leden van de sectie Frans betreuren dit zeer. Op onze vmbo-afdeling is wél degelijk voldoende belangstelling voor het vak. Het zijn vooral financiële afwegingen die geleid hebben tot dit besluit. Het vak Frans blijft op de havo en vwo gehandhaafd. Wij voelden dan ook de behoefte om duidelijk te maken wat de meerwaarde is van het beheersen van de Franse taal:

  • Frankrijk is één van onze belangrijkste handelspartners. Nederland loopt jaarlijks miljarden mis vanwege het feit dat er onvoldoende Nederlanders zijn die op een behoorlijk niveau Frans beheersen. Zeker in combinatie met een studie in een economische richting kan een goede kennis van het Frans dus van grote waarde zijn.
  • Het Franstalige deel van de wereldbevolking groeit exponentieel: van zo’n 280 miljoen mensen nu naar meer dan 750 miljoen in 2050. Onze handelscontacten met opkomende economieën in Afrika maken geen kans zonder voldoende Nederlanders die het Frans beheersen.
  • Frans is de meest aangeleerde vreemde taal na Engels en ook de enige die met het Engels wereldwijd, op alle continenten, wordt gesproken.
  • Frans is een prachtige taal met mooie literatuur. Het is de taal van de liefde en de taal van een heerlijke gastronomie… Denk aan de vele Franse films in onze filmhuizen en de Franse muziek waar menig Nederlander graag naar luistert! Frans is een levende taal……..en helemaal niet passé!

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Een van de lastigste onderwerpen binnen de nieuwe privacywet voor scholen gaat over het gebruik van beeldmateriaal. Op onze school worden regelmatig foto's gemaakt van schoolse situaties, excursies, activiteiten etc.. Een deel van dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd via onze (digitale) publicatiekanalen. Gelet de grote hoeveelheid beeldmateriaal en de vele gezichten hierop is het op dit moment nog niet mogelijk om iedereen vooraf toestemming te vragen om deze te mogen gebruiken. Wij gaan echter zeer zorgvuldig om met de belangen van de mensen op het beeldmateriaal. Desalniettemin kunnen ouders kunnen per mail (adm@mdw.broekhin.nl) aangeven dat zij bezwaar hebben tegen de publicatie van beeldmateriaal van hun kinderen. De Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft recent besloten de toestemming via een geautomatiseerd proces in Magister te registreren. Deze voorziening verwachten we op korte termijn beschikbaar te kunnen maken.

Jaarlijks maken wij portret- en groepsfoto's van leerlingen, ten behoeve van de schoolpas en het jaarboek. Deze foto's worden door de fotograaf vrijblijvend aan ouders aangeboden. De gegevens die de school hiertoe verstrekt aan de fotograaf worden alleen gebruikt voor deze fotoactie. Met de schoolfotograaf is hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen ouders bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens. U kunt dat doen door een email te sturen naar adm@mdw.broekhin.nl.

GASTGEZINNEN GEZOCHT

AFS Interculturele Programma's is een van de oudste en grootste interna-tionale uitwisselingsorganisatie die jongeren de kans biedt te integreren in een andere cultuur. AFS bestaat sinds 1914 en is actief in meer dan 50 landen over de hele wereld. Vanuit alle windstreken van de wereld komen in augustus jongeren tussen 16-18 jaar naar Nederland, gaan naar een middelbare school en leren op deze manier meer over de Nederlandse en Limburgse cultuur. Heeft u een groot hart en open blik, dan kunt u gastouder te worden. Deel de mooie Nederlandse en Limburgse cultuur en wordt zo zelf ook meer een wereldburger. De studenten maken het dagelijkse leven kleurrijker en in veel gevallen ontstaat er een hechte internationale vriendschapsband voor het leven. Voor meer info verwijzen wij naar WWW.AFS.NL

Basisschool Christophorus (in de wijk Leeuwen), kampte al geruime tijd met ruimtegebrek. Doordat het vrijeschoolonderwijs behoorlijk in opkomst is, groeide de school de laatste jaren uit haar voegen. Er werd gezocht naar een ander onderkomen. Inmiddels is duidelijk dat de klassen vier, vijf en zes van Basisschool Christophorus volgend schooljaar een plek op onze school krijgen. Vooralsnog voor de duur van een jaar. Ze krijgen een eigen ingang, een eigen speelterrein en zowaar een eigen fietsenstalling. In Leeuwen blijft de kinderopvang, twee kleuterklassen en de eerste drie klassen gehuisvest. In de zomervakantie moet er op onze school nog veel werk verricht worden om de lokalen in gereedheid te brengen. Fijn natuurlijk voor onze nieuwe leerlingen die wat meer ruimte krijgen om zich letterlijk en figuurlijk te ontplooien. De overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt hierdoor vergemakkelijkt en er ontstaat een natuurlijk doorlopende leerlijn. Alle nieuwe basisschoolleerlingen heten wij van harte welkom op onze school.

Dinsdag 12 juni werd tijdens de Broekhindag een sponsorloop georganiseerd. Het doel van de sponsorloop was om geld in te zamelen voor de Stichting Kumi Hospital. Deze stichting werd opgericht door Steffie Mooren, oud-leerlinge van BC Broekhin. De Stichting Kumi Hospital zet zich al sinds 2004 in voor de verbetering van de medische zorg in het Kumi Hospital in Oost Oeganda. Tijdens de laatste schooldag was Steffie Mooren aanwezig en ontving uit handen van Renée Houben, die samen met de leerlingen uit klas V2C het grootste bedrag had opgehaald, het mooie bedrag van € 10.000,00. Meer informatie over deze stichting vindt u op http://www.kumihospital.nl

Directie en medewerkers van BC Broekhin wensen u een fijne vakantie!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.