Candea Update nummer 6

Jaargang 23, schooljaar 2016-2017, 16 maart 2017

1. Personele zaken

Lief en Leed

Nagekomen mededeling: op 28 december 2016 is de tweede kleinzoon DAAN van Tineke Pasman geboren. Tineke en familie: onze felicitaties met dit geluk.

Op maandag 30 januari is de moeder van Jack Peperkamp overleden. Onze condoleances voor Jack en zijn familie.

Sabine Beijen en haar man Gijs van de Wetering zijn op 9 februari de trotse ouders van dochter MEREL geworden. Sabine en Gijs van harte gefeliciteerd met dit grote geluk.

Op 18 februari is de vader van Peter Derksen en schoonvader van Hanneke Lenferink overleden. Wij wensen onze collega's en hun familie heel veel sterkte toe.

In dienst

* Maya Hermans, docent nask in de afdeling vmbo bb/kb, ter vervanging van Kyra Stevens.

* Michelle Krumeich en Jet Gieling, stagiaires tweedegraads economie minor voor het vak rekenen onder begeleiding van Jos Meijer.

* Tom Caris, stagiaire Wpl2A Engels onder begeleiding van Arnold Uffing.

* Teske Hendrikson en Marsha van Leuteren voor hun propedeuse ALO onder begeleiding van Don Voogt en Bert Krooshof.

* Desiree Orriens, deeltijd opleiding economie, onder begeleiding van Marc Poorter.

* Amy Kamalakis als onderwijsassistent op Saturnus I onder begeleiding van Anja Boeijink.

Uit dienst

In de periode van 1 november t/m 31 december zijn de volgende mensen uit dienst gegaan:

Bjorn Vos, Michel Walburg, Sophie Bernauer, Kirsty ten Bos, Dominique Carpaij, Martijn van Eeghem, Jules de Haes, Christian de Hoogh, Enno van Kampen, Sumeyye Kandemir, Jordy Kleinveld, Laurens Monsees, Eva Noppen, Melvin Pampiermole, Rene Scheeren, Lisa Schlebos, Evelien Helmers, Renate Rutgers en Geertje Schmidt.

In de periode van 16 januari t/m 6 februari zijn de volgende mensen uit dienst gegaan:

Linda Brouwers, Sarah Doorduin, Annemijn van Ginkel, Eva de Heer, Lieve Kleintjes, Pim Pouwels, Thom Ruizendaal, Erwin de Beijer, Thijs Geurtsen, Milou Kruis, Sanne van Langevelde, Lisa Metz, Jonna Peters, Ilse Schoneveld, Eric Trip en Mark Gruitroij.

2. Mededelingen

* Protocol medicijnverstrekking.

Naar aanleiding van de landelijke regelgeving per 1 maart 2017 heeft de centrale directie het beleid ten aanzien van medicijnverstrekking op school aangepast. Bij het aanpassen van dit beleid is advies van de GGD ingewonnen. Kern van het protocol is dat het Candea een terughoudend beleid voert om risico’s voor de leerlingen te beperken en ter bescherming van onze werknemers.

Voor de ouders is dit protocol en het toestemmingsformulier op het ouderportaal geplaatst. Met het toestemmingsformulier kunnen ouders aangeven wat zij van het Candea verwachten. Bijv. het verstrekken van medicijnen op verzoek. Een van de wijzigingen ten opzichte van de situatie in de afgelopen jaren is de keuze om niet langer paracetamol of andere pijnstillers te verstrekken. Paracetamol kan immers het ziektebeeld onderdrukken, waarmee een leerling wellicht zieker kan zijn dan hij of zij op het eerste gezicht lijkt te zijn. In zijn algemeenheid is een medewerker niet deskundig om een juiste diagnose te stellen.

Er kunnen zich altijd acute (nood)situaties voordoen die om onmiddellijke actie vragen. Uiteraard heeft iedereen dan de zorgplicht om op te treden en te handelen.

* Ontwikkeling lesmateriaal

In de laatste jaren zijn er steeds meer collega’s die zelf lesmateriaal ontwikkeld hebben. Soms heeft dit tot gevolg gehad, dat er afscheid is genomen van de methode. Als het ontwikkelen van lesmateriaal leidt tot het niet meer aanschaffen van een methode, kan het Candea een bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces van de nieuwe methode. Ben van den Anker kan je meer vertellen over de mogelijkheden voor jouw vak.

* Grammatica en spelfouten

Bij de directie is een klacht binnengekomen van een ouder over grammatica- en spelfouten in de communicatie die zij van school ontvangt. Bij dezen aan iedereen een oproep voor zichzelf hier goed op te letten en laat bij communicatie naar buiten eventueel de tekst door een tweede persoon lezen.

Brief van VOC

* Beste collega,

Je ontvangt deze brief omdat we je graag willen informeren over een nieuw traject voor docenten: “De Safari”. Tevens willen we voor een aantal zaken graag je medewerking vragen.

Bij Quadraam stimuleren wij een leven lang leren en vinden we dat het leren niet stopt na de opleiding en de officiële inductiefase van drie jaar. Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid om de inductiefase voor onze docenten te verstevigen. Om ervoor te zorgen dat docenten na de eerste fase als starter gemotiveerd blijven, een open blik behouden, hun onderzoekende houding verder ontwikkelen en voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden ervaren, introduceren we de Safari. Dit is een onderdeel van het inductiebeleid bij Quadraam.

De Safari is een traject waarbij een vaste groep docenten, in vervolg op de inductiefase, gedurende een periode van acht bijeenkomsten samen leert. Tijdens de Safari werken de deelnemers aan hun eigen leervragen rondom bepaalde thema’s. Net als bij een echte Safari blijft het niet alleen bij theorie maar leren de deelnemers juist ook in de praktijk. Dit doen ze in hun eigen schoolomgeving en op andere Quadraamscholen. Deelnemers gaan op lesbezoek of focussen zich op iets buiten de directe lespraktijk in verschillende scholen, daarnaast zijn er o.a. reflectiemomenten en workshops/colleges van experts. Tijdens het traject gaan de deelnemers in hun eigen lessen aan de slag met de opbrengsten uit de bijeenkomsten.

Om de Safari succesvol te laten zijn is het nodig dat geïnteresseerde docenten de tijd en ruimte krijgen om aan dit traject deel te nemen en scholen bereid zijn om hun deuren open te zetten voor de lesbezoeken.

De Safari is voor Young Professionals die verder willen kijken dan hun klaslokaal lang is. Het gaat hier om nieuwsgierige docenten die in de basis hun lespraktijk op orde hebben en die zich verder willen ontwikkelen.

Naar aanleiding van bovenstaande informatie hebben wij twee vragen aan de scholen. Herkennen jullie docenten van je eigen school in bovenstaand profiel? Zouden jullie deze docenten tijd en ruimte willen geven om aan dit traject deel te nemen? Concreet betekent dit dat er drie bijeenkomsten zijn waarvoor de deelnemer rond 13.00 op locatie moet kunnen zijn en vijf bijeenkomsten waarvoor de deelnemer rond 16.00 moet kunnen starten. Er zijn drie bijeenkomsten voor en vijf bijeenkomsten na de zomervakantie.

Het gehele Safaritraject wordt gebaseerd op de leervragen van de deelnemers. Dit geldt dus ook voor de lesbezoeken of niet les gebonden oriëntatie in de gastscholen. We zouden jullie willen vragen om tijdens het traject maximaal één keer als gastschool je deuren open te stellen. Als gastschool maak je het mogelijk dat de deelnemers van de Safari twee lessen naar keuze kunnen volgen of zich op een andere manier oriënteren. Naast de lesbezoeken of oriëntatie laten we de deelnemers graag iets meer van de schoolcultuur ervaren. Hiervoor gaan de deelnemers in gesprek met twee ‘kleurrijke’ docenten uit de school. Mocht jullie school daadwerkelijk gastschool worden dan informeren wij jullie daar uiteraard tijdig over.

De informatieverstrekking aan deelnemers zal na het versturen van deze brief in gang gezet worden.

Mochten jullie naar aanleiding van deze informatie nog vragen/opmerkingen hebben, gastschool willen zijn of alvast namen van mogelijke deelnemers willen doorgeven, neem dan contact op met Femmie Roques (f.roques@quadraam.nl). Bellen kan ook naar 026 320 88 83.

3. Candea in de media.

Created By
Mirjam Konings
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.