Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Nadolig Llawen

Hoffai tîm Swyddogion Sabothol Undeb Bangor gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r holl fyfyrwyr ar eu gwaith caled a'u cydweithrediad yn ystod y semester cyntaf heriol iawn hwn.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Henry, Iwan, Katie a James

Merry Christmas

The Sabbatical Officer team at Undeb Bangor would like to take this opportunity to thank all students for their hard work and cooperation during this very challenging first semester.

Merry Christmas and a Happy New Year.

Henry, Iwan, Katie and James

Etholiadau Sabb

Byddwn yn cynnal Etholiadau Swyddogion Sabothol i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain gan bobl sy'n cynrychioli ei aelodau, myfyrwyr Prifysgol Bangor. Byddwch yn ethol 5 myfyriwr presennol i weithio'n llawn amser yn Undeb Bangor am flwyddyn i arwain gwaith yr Undeb a chynrychioli'r myfyrwyr mewn cyfarfodydd ar draws y brifysgol. Mae'r swyddogion sabothol hyn hefyd yn cynnal ymgyrchoedd er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyriwr presennol sefyll am unrhyw un o'r 5 swydd yma!

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer yr Etholiad Swyddogion Sabothol eleni bellach ar agor , ac yn cau am 5yh ar Dydd Gwener y 12fed o Chwefror.

Sabb Elections

Every year we hold sabbatical officer elections to make sure the Student’s Union is lead by people who represent their members, the students’ of Bangor University. You elect 5 current students to work full time in Undeb Bangor for a year to lead the work that the Union does and to represent students in meetings across the University. These sabbatical officers also run campaigns and make changes that they feel will better the student experience. Any current student can run for one of these 5 positions!

Nominations for this year's Sabbatical Officer Election are now and will close at 5pm on the 12th of February!

Dyma ychydig o wasanaethau gallwch cysylltu gyda am gefnogaeth dros cyfnod y Nadolig:

Mae Student Space yn rhoi adnoddau a chyngor am les 24/7 a chafodd ei ddatblygu ar y cyd â gweithwyr proffesiynol addysg uwch. Mae Student Space hefyd yn darparu cefnogaeth unigol i bob myfyriwr trwy neges destun, e-bost a ffôn 7 diwrnod yr wythnos, 3 pm tan 11pm trwy gydol cyfnod y Nadolig.

Os ydych chi'n aros oddi cartref ym Mangor dros y Nadolig, bydd sesiynau ar-lein unigol i gefnogi'ch lles ar gael i chi trwy e-bostio nadoligarycampws@bangor.ac.uk yn ystod yr amseroedd canlynol: Dydd Llun - Dydd Mercher 10-2 ar yr 21ain, 22ain, 23ain, 28ain, 29ain, 30ain Rhagfyr. Mae rhestr o Beth sydd Ymlaen ym Mangor yn ystod cyfnod y Nadolig ar gael yma.

Samariaid - I siarad â rhywun, ffoniwch y Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg).

Sylwch, mae'r gwasanaeth Cymraeg ar agor bob dydd 7pm - 11pm, ac mae'r gwasanaethau Saesneg ar gael 24/7.

Here are some useful support services you can contact over the Christmas period:

Student Space provides 24/7 wellbeing resources and advice and has been developed collaboratively with higher education professionals. Student Space provides individual support to all students through text, email and phone 7 days a week, 3 pm to 11 pm throughout the Christmas period.

If you are staying away from home in Bangor over Christmas, individual online sessions to support your well-being will be available by emailing christmasoncampus@bangor.ac.uk during the following times: Monday - Wednesday 10am-2pm on the 21st, 22nd, 23rd, 28th, 29th, 30th December. A list of 'What's On' in Bangor during the Christmas period is available here.

Samaritans - To talk to someone, call the Samaritans at 116 123 (English) or 0808 164 0123 (Welsh).

Please note, the English services is 24/7 and the Welsh service is open daily 7pm – 11pm.

Hyfforddiant Gwydnwch Emosiynol Ar-lein Am Ddim

Ydych chi eisiau gwella eich gwytnwch a amddiffyn eich iechyd meddwl?

Byddwn yn cynnig hyfforddiant Gwydnwch Emosiynol ar-lein am ddim yn mis Ionawr, fydd yn helpu i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i helpu chi i ddelio â'r hyn y mae bywyd yn ei daflu atoch chi.

Os ydych chi'n meddwl y byddech chi'n elwa o'r hyfforddiant hwn gallwch archebu lle drwy’r linc yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr hyfforddiant hwn, mae croeso i chi gysylltu â Kat (kathryn.hughes@undebbangor.com).

Free Online Emotional Resilience Training

Do you want to improve your resilience and protect your mental health?

We will be offering free online Emotional Resilience Training in January, to help give you the skills you need to help deal with what life throws at you.

If you think you would benefit from this training you can book your place by following this link.

If you have any questions or queries about this training please do not hesitate to contact Kat (kathryn.hughes@undebbangor.com).

Hyfforddiant Ymyrraeth

Bydd y sesiwn hyfforddi yn helpu myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd i adnabod aflonyddwch a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt ymateb yn briodol. Mae hefyd yn edrych ar newid normau diwylliannol sy'n esgusodi rhywiaeth ac aflonyddu.

Rydym ni yn Undeb Bangor yn rhoi hyfforddiant am ddim i helpu i roi rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol i chi.

Bydd yr hyfforddiant AM DDIM ac yn rhedeg drwy fis Chwefror. Archebwch le i chi isod drwy gofrestru ar gyfer y ar ein gwefan.

Bystander Training

The Bystander intervention will help male and female students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment.

We at Undeb Bangor have organed free Bystander Training to help give you some extra support.

The training will be FREE and running through the month of February. Book you space below by signing up to the event on our website.

I bawb sy'n cael mislif:

Byddwch yn rhan o'r gwaith cyffrous sy'n digwydd i ddarparu cynhyrchion mislif am ddim i bawb y tymor nesaf!

Bydd gennych siawns o ennill taleb £50 neu £30 o'ch dewis!

Cwblhewch yr arolwg sydd ynghlwm a darparwch eich e-bost ar y diwedd i gymryd rhan yn ein raffl.

Mae'r arolwg yn anhysbys. Dim ond i ddewis enillwyr y raffl y bydd e-byst yn cael eu defnyddio.

Yn bwysicach fyth, helpwch ni i deilwra'r prosiect hwn i'ch anghenion chi.

Rydyn ni eisiau eich mewnbwn ar y math o gynhyrchion mislif rydych chi eu heisiau a lle hoffech chi gael mynediad atynt!

O gynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio fel cwpanau mislif a phadiau y gellir eu hailddefnyddio i badiau a thamponau mislif tafladwy. Pa mor gyfeillgar i'r amgylchedd ydych chi am fod?

Cyhoeddir enillwyr ym mis Ionawr pan fydd yr arolwg yn cau.

To all those who menstruate:

Be part of the exciting work happening to provide free period products for all next term!

Be in with a chance of winning a £50 or £30 voucher of your choice!

Complete the survey attached and provide your email at the end to enter our prize draw.

The survey is anonymous. Emails will only be used to select the winners of the prize draw.

More importantly, help us tailor this project to your needs.

We want your input on the type of menstrual products you want and where you would like to access them!

From reusable products like menstrual cups and reusable pads to disposable period pads and tampons. How environmentally friendly do you want to go?

Winners will be announced in January when the survey closes.

Gwasanaeth Carolau Undeb Cristnogol Prifysgol Bangor
Bangor University Christion Union's Carol Service
Created By
Richard Glyn
Appreciate

Credits:

Created with an image by cegoh - "angel figurine ornament"