Pou Amber van der Meulen

Ik ga Pou behandelen. Pou is een pet die je moet verzorgen. Je laat het slapen, eten, wassen en spelen door dingen naar hem toe te slepen. je kunt hem laten spreken door in je microfoon te praten en je kunt mini spelletjes spelen. Nou heeft pou meer dan 15 spelletjes dus behandel ik alleen de spelletjes waar je iets anders doet dan tappen.

kantel je telefoon om je Pou door de gaten heen te laten rollen. Wees snel want pou mag niet de boven kant van je scherm aanraken!
Houd je vinger op het scherm om Pou te laten rijden
Tik aan een kant van het scherm om Pou die richting op te laten springen. Spring niet op e wolken! daar val je doorheen
Gooi de bal om pou blij te maken net als eten en Pou schoonmaken. Je kunt Pou ook aaien door over hem heen te aaien.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.