Drei Review Door: Julian Korevaar

Wat is het voor game?

De game is een Android puzzelgame die gaat over objecten wat je samen met je vrienden (of in je eentje) op een andere toren moet neerzetten. Toen ik het zag, vond ik het gelijk erg origineel en goed uitgewerkt. Omdat je ook andere puzzels heb en je goed moet samenwerken.

Hoe werkt het?

De game heeft een erg simpele control system, Als je een object wilt oppakken tab je er op en houd je hem ingedrukt om hem later, weer de toren op te slepen. De controls die ze hebben gekozen zijn erg fijn om te besturen.

Screenshots:

Gemaakt door: Julian Korevaar 1GD1

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.