Loading

MISTRZ BEZPIECZENSTWA gra ucząca podstaw bezpiecznego wysyłania emaili

Jesteś tajnym agentem w słuzbie jej królewskiej mośći. Twoim zadaniem jest wysłać wiadomość zawierającą informacje oraz filmy i zdjęcia.

Pamiętaj wróg czyha na kazdym kroku i próbuję przechwycić Twoją wiadomość. Zrób wszystko aby bezpiecznie wysłać list powodzenia!!!!

Znajdujesz się w biurze podejrzanego. Rozglądasz się do okoła i zauwazyles komputer. Siadasz do komputera.

Musisz połączyć się z internetem co wybierasz:

Credits:

Created with images by JeepersMedia - "James Bond" • Lalmch - "computer macbook tablet"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.