IoT Internet of things

IoT ÄR ETT SAMLINGSBEGREPP FÖR DEN UTVECKLING SOM INNEBÄR ATT MASKINER, FORDON, GODS, HUSHÅLLSAPPARATER, KLÄDER OCH ANDRA SAKER, FÖRSES MED SMÅ INBYGGDA SENSORER OCH DATORER.

50 MILJARDER ENHETER BERÄKNAS VARA UPPKOPPLADE I VÄRLDEN ÅR 2020!

Created By
Thea Marlene Magnussen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.