Report มุมมองของประชาชนที่มีต่อแนวทางการพัฒนาราชการไทย

จัดทำโดย

นางสาวนิธิดา หงส์ทอง 590112010077 กลุ่ม 002

นางสาวอาทิติยา วัตอักษร 590112010078 กลุ่ม 002

นางสาวสาธินี พิลาแดง 590112010083 กลุ่ม 002

นางสาวสุคนธวา ศรีพูนภักตร์ 590112010085 กลุ่ม 002

นายคมสัน มีนิธิสม 590112010087 กลุ่ม 002

นายภราดล ปัญญาสัมปทา 590112010088 กลุ่ม 002

นายอภิรัฐ อยู่จรรยา 590112010100 กลุ่ม 002

นายธีรากร แก้วคีรี 590112010105 กลุ่ม 002

นางสาวจิดาภา ยะรังวงศ์ 590112010106 กลุ่ม 002

นายสตางค์ บุญเกื้อ 590112010119 กลุ่ 002

เสนอ

อาจารย์นิติพล ธาระรูป

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ PA201

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดที่ประชาชนเลือกตอบและให้ความสนใจ 3 อันดับแรกคือ

  1. มีคนเลือกตอบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ในข้อที่ 16 เห็นด้วยกับการมีระบบ และมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทน และคุ้มค่า และในข้อที่ 17 เห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนรับการบริการจากภาครัฐได้ทุกที่ ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามคิดค่าเฉลี่ยได้ 4.14
  2. มีคนเลือกตอบมากที่สุดเป็นอันดับ 2 คือในข้อที่ 33 การพัฒนาระบบราชการตามแผนพัฒนาระบบราชการทำให้ท่านได้รับการตอบสนองมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจในการปฏิบัติงานราชการ จากการตอบแบบสอบถามคิดค่าเฉลี่ยได้ 4.07
  3. มีคนเลือกตอบมากที่สุดเป็นอันดับ 3 คือ ในข้อที่ 5 ท่านเห็นด้วยกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน , ในข้อที่ 15.ท่านเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์ , ในข้อที่ 21 ท่านเห็นด้วยกับการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการบริการ และในข้อที่ 28 การให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบสารสนเทศ จากการตอบแบบสอบถามในข้อที่ 5 , 15 , 21 , 28 สามารถคิดค่าเฉลี่ยได้ 3.93

ตอบคำถามจากการเก็บข้อมูลเรื่อง "มุมมองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย”

1.ท่านคิดว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรในแนวทางการบริหารราชการไทย

ตอบ ตามแบบสอบถามข้อ 16 ได้คะแนนเยอะที่สุด 4.14 ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนคิดเห็นว่า แนวทางการแนวทางการบริหารราชการของไทยต้องมีระบบ และมาตราการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและคุ้มค่า เช่น เมื่อรัฐซื้อสินทรัพย์ควรที่จะให้ประชาชนรับรู้ และบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ ***ต่อมาในข้อที่ 17 คะแนนเท่ากัน คือ 4.14 ในด้านการสรางความเป็นเลิศ ในการให้บริการประชาชน ประชาชนคิดเห็นว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนรับบริการจากรัฐได้ทุกที่ เช่น ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ถ้ารัฐบอกว่า 4.0 คือนวัตกรรม และเทคโนโลยี ประชาชนก็อยากจะให้รัฐนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาใช้ในการบริการประชาชน ให้มีรวามรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

2.แนวทางการบริหารราชการไทยในอนาคตควรเป็นอย่างไร แลข้าราชการควรมีทักษะใดเพื่อรองรับกับทิศทางการพัฒนาระบบระบบราชการในอนาคต

ตอบ ตามแบบสอบถามข้อที่ 27 ได้คะแนนน้อยที่ 3.43 ในด้านการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะฉะนั้นการบริหารราชการไทยในอนาคตควรที่จะให้ภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น เช่น การสรางเครือข่ายประชารัฐ จะทำให้รัฐกับประชาชนไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ***ส่วนข้าราชการมีทักษะในด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจประชาชนว่าต้องการอะไร ทำให้รัฐกับประชาชนใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ต้องมีทักษะทางด้านไอที เพราะตามแบบสำรวจที่ประชาชนให้ความคิดเห็นปานกลาง ส่วนมากข้าราชการจะขาดทางด้านไอที และถ้ามีทักษะทางด้านไอที จะทำให้รัฐและประชาชนติดต่อสื่อสารกันง่ายยิ่งขึ้น

3.ขอให้ท่านนำขอบข่ายทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ขอบข่ายมาวิเคราะห์ว่าขอบข่ายสามารถอะิบายการบริหารราชการไทยปัจจุบัน

ใช้ทฤษฎีของ Frederick W. Taylor

  1. Time and Motion การศึกษาวิธีการทำงานของคนงานหรือหาวิธีที่ดีที่สุด ( One best way) โดยการนำเอา IT เข้ามาใช้ ในการทำงาน เพราะตามแบบสอบถาม ประชาชนอยากให้นำ IT เข้ามาใช้
  2. ต้องคัดเลือกและจัดอบรมสอนและพัฒนาคนงาน ต้องมีการจัดอบรมสอนและพัฒนาข้าราชการอยู่เสมอ การทำงานร่วมกับประชาชนก็จะเป็นไปได้โดยง่าย และงานที่ออกมาก็สำเร็จตามเป้าหมาย
  3. ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ คือ การที่คนในองค์กรทั้งตัวผู้บริหารและคนงานต้องร่วมมือกันทำงาน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถวัดค่าได้อย่างเป็นระบบ มีระบบในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  4. แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน คือ การแบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ไม่ให้คนงานรับผิดชอบอยู่ฝ่ายเดียว

4.การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

ในส่วนของการลงพื้นที่ไปแจกใบสอบถามของแต่ละเขตพื้นที่ก็จะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกันไป บางเขตกลุ่มของดิฉันได้เข้าไปขออนุญาติในการแจกใบสอบถามให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ แต่ละฝ่ายก็ได้ประสานงานกันเป็นอย่างดีและยินดีต้อนรับกลุ่มของดิฉันเป็นอย่างดีเช่นกัน ส่วนบางเขตนั้นกลุ่มดิฉันได้ไปติดต่อขออนุญ่ติก็พบว่าเจ้าหน้าที่ไปติดต่อหัวหน้าระดับต่างๆอาจจะยากบ้างเพราะบางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตัดสินใจในการอนุญาติกลุ่มของดิฉันได้เข้าไปแจกใบสอบถามได้เองเพราะอำนาจหน้าที่และตำแหน่ง ในส่วนของการทำงานนั้นกลุ่มของดิฉันได้มีการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งอาจจะมีอุปสรรคบ้างในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แต่กลุ่มของเราก็ผ่านมันมาได้และทำสำเร็จ

อ้างอิง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

บริเวณรอบๆสำนักงานเขตธนบุรี

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.