Loading

005 Artikel

Das Germatikspiel

Aufgabe 1

Der, die oder das?

1. d__ Geburt

2. d__ Fieber

3. d__ Grippe

4. d__ Husten

5. d__ Kranke

6. d__ Doktor

7. d__ Praxis

8. d__ Termin

9. d__ Klinik

10. d__ Rezept

Aufgabe 2

Der, die oder das?

1. d__ Mittel

2. d__ Unfall

3. d__ Aktion

4. d__Gefahr

5. d__ Fehler

6. d__ Stimme

7. d__ Moment

8. d__ Anfang

9. d__ Beginn

10. d__ Minute

Aufgabe 3

Der, die oder das?

1. d__ Stunde

2. d__ Alltag

3. d__ Morgen

4. d__ Mittag

5. d__ Montag

6. d__ Breite

7. d__ Nummer

8. d__ Mieter

9. d__ Makler

10. d__ Fläche

Aufgabe 4

Der, die oder das?

1. d__ Aufzug

2. d__ Treppe

3. d__ Zimmer

4. d__ Balkon

5. d__ Keller

6. d__ Sessel

7. d__ Dusche

8. d__ Kissen

9. d__ Ersatz

10. d__ Wecker

Aufgabe 5

Der, die oder das?

1. d__ Teller

2. d__ Messer

3. d__ Löffel

4. d__ Wäsche

5. d__ Abfall

6. d__ Schere

7. d__ Hammer

8. d__ Umwelt

9. d__ Region

10. d__ Gebiet

Aufgabe 6

Der, die oder das?

1. d__ Gegend

2. d__ Himmel

3. d__ Norden

4. d__ Westen

5. d__ Vorort

6. d__ Garten

7. d__ Schutz

8. d__ Wasser

9. d__ Wetter

10. d__ Schnee

Aufgabe 7

Der, die oder das?

1. d__ Sommer

2. d__ Herbst

3. d__ Winter

4. d__ Steuer

5. d__ Benzin

6. d__ Diesel

7. d__ Reifen

8. d__ Bremse

9. d__ Fahrer

10. d__ Laster

Aufgabe 8

Der, die oder das?

1. d__ U-Bahn

2. d__ S-Bahn

3. d__ Brücke

4. d__ Straße

5. d__ Garage

6. d__ Schild

7. d__ Ansage

8. d__ Schiff

9. d__ Saison

10. d__ Grenze

Aufgabe 9

Der, die oder das?

1. d__ Gepäck

2. d__ Koffer

3. d__ Hunger

4. d__ Inhalt

5. d__ Hälfte

6. d__ Kneipe

7. d__ Frucht

8. d__ Banane

9. d__ Orange

10. d__ Gemüse

Aufgabe 10

Der, die oder das?

1. d__ Gewürz

2. d__ Tomate

3. d__ Zucker

4. d__ Butter

5. d__ Gebäck

6. d__ Kuchen

7. d__ Bonbon

8. d__ Pommes (Mehrzahl)

9. d__ Braten

10. d__ Kaffee

Aufgabe 11

Der, die oder das?

1. d__ Kabine

2. d__ Käufer

3. d__ Bedarf

4. d__ Modell

5. d__ Kasten

6. d__ Kosten (Mehrzahl)

7. d__ Betrag

8. d__ Rabatt

9. d__ Zettel

10. d__ Tasche

Aufgabe 12

Der, die oder das?

1. d__ Brille

2. d__ Schirm

3. d__ Mantel

4. d__ Kostüm

5. d__ Dienst

6. d__ Schein

7. d__ Gebühr

8. d__ Kredit

9. d__ Schuld

10. d__ Risiko

willembunnik@gmail.com

© 2021 - W. Bunnik