Concepting

LOT versterkt met Concepting het bestaansrecht van een winkelcentrum.

Als vastgoedeigenaar zet je Concepting in om een groep trouwe volgers voor een centrum te verzamelen en zo verzekerd te zijn van een duurzame positie in de markt. Investeer in Concepting om samen met ondernemers en andere belanghebbenden de ambitie voor een winkelcentrum te formuleren vanuit de drijfveren en kracht van de ondernemers en het centrum. Vergroot hiermee de grip op vooruitgang in het winkelcentrum.

Sociale meerwaarde bieden

Daar waar winkelketens en ondernemers voorheen de winkel(s) en eigenaren hun winkelcentra positioneerden, wordt langzaamaan een nieuwe weg ingeslagen. Het werken vanuit passie, storytelling, het verleiden van klanten door echte klantgerichtheid en interesse, draagt in belangrijke mate bij aan de sociale meerwaarde richting consument.

Betekenisproposities

Concepting gaat om het (opnieuw) op de markt brengen van een winkelcentrum door een gedachtegoed te vertegenwoordigen. Een gedachtegoed op basis van visies, waarden, houdingen, overtuigingen, motivaties, taal-golflengtes, interessevelden, wereldbeelden. Een gedachtengoed die voor de consument betekenis heeft. Die sympathie oproept en hen inspireert. Ook wel betekenisproposities.

Concepting start vanuit een waarde, een visie, nieuw concept op de markt en voegt, afhankelijk van die visie, achteraf producten of diensten toe die daarbij horen.

Het proces

Het proces van concepting begint bij een bottom-up benadering, de pull strategie. Het formuleren van een gezamenlijk gedachtengoed vereist immers draagvlak en overtuiging bij betrokkenen en is tegelijkertijd het startpunt van de volgersgroep. Vanuit het gedachtengoed worden uiteenlopende activiteiten ingezet die in beginsel bijdragen aan de kernwaarden van het “gedachtengoed”.

Een nieuw concept lokt ook een nieuw type koopgedrag uit en de “volggroep” ontstaat als “aanhangers” die zich vereenzelvigen met het concept en zich aansluiten door een gevoel van onderlinge verbondenheid.

De consument laat zich allang niet meer pushen maar is assertief genoeg zelf keuzes te maken.

Concepting versus Positioneren

Het resultaat na Concepting

Een nieuwe marketingstrategie voor een winkelcentrum van betekenis
Een winkelcentrum van betekenis voor de consument
Een versnelling van vernieuwing
Meer en sneller resultaat
Verdieping van samenwerking
Beter rendement voor alle stakeholders

Een eigenaar zet Concepting in om :

Een nieuwe koers uit te zetten voor een winkelcentrum

Een concrete ambitie te formuleren
Uitgangspunten voor een revitalisatie te formuleren
Versneld draagvlak te krijgen bij ondernemers en andere belanghebbenden
Processen in beweging te krijgen
Belanghebbenden te enthousiasmeren en inspireren
Nieuwe energie in samenwerking te krijgen
Ondernemers als groep te inspireren en te verbinden

Een beter rendement voor iedereen!

Concepting zorgt voor :

Een propositie van betekenis

Consistentie in mentaliteit en gedrag

Het activeren en verzamelen van volgersgroepen

Practice what you preach!

De weg naar een duurzame marktpositie!

Concepting

Activeert

Verbind

Inspireert

Motiveert

Waarom LOT in progress

Focus op de mensen die het moeten doen!

Wij geloven dat als mensen enthousiast en samen aan dezelfde ambitie en doelen werken ze veel succesvoller zijn en er veel betere resultaten gehaald worden door iedereen. Vanuit deze overtuiging werken wij aan het verbinden en verbeteren van organisaties in en rondom winkelcentra met het doel voorsprong te behalen. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van de exploitatie van winkelcentra en winkelgebieden, management en ondernemerschap kunnen wij ons als geen ander verplaatsen in de mensen die het moeten doen en helpen we hen graag hands-on met de volgende stap in het behalen of behouden van voorsprong!

Benieuwd hoe Shopcrafting kan bijdragen aan een beter rendement voor alle betrokkenen en zaken in beweging kan brengen voor jou?

E. info@lot-inprogress.nl

Nicolette Koch: 06-13 07 27 42

Marieke Pieters: 06-25 08 64 65

WWW.lot-inprogress.nl

Credits:

Created with images by manolofranco - "ceiling galleries lafayette" • Traveloscopy - "Shopping" • boundsmarnie - "growth stairs success" • klimkin - "chess pawn king" • Pexels - "blur close-up focus" • lilmedia - "key old metal"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.