การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงพฤติการมาเรียนและเข้าเรียน

"ข้อมูลบุคคลเป้าหมายในการ Make a difference"

นางสาวภาวินี เทียงปา 570112010079

ระยะที่ 1

"พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง"

  • ตื่นสาย
  • อาบน้ำแต่งตัวมาเรียนช้า
  • นอนดึก

1.ข้อมูล Project ในส่วนของเหตุผลในการพัฒนา เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพในตัวของเป้าหมายให้มีการพัฒนาตนเองและมีความกระตือลือล้นให้มีการตื่นเช้าและมาเรียนเพราะอนาคตในตัวของเป้าหมายเมื่อเรียนจบไปจะต้องเข้าทำงาน ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะพัฒนาการตื่นนอนและการมาเรียนเพื่อให้เกิดความเคยชินในการตื่นนอน

2.สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา คือ ปัจจุบันจากการที่เพื่อนที่เลือกมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนานนั้นมีการนอนดึกตื่นสายบางครั้งก็หลับในห้องเรียน ทำให้ส่งผลถึงการเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเวลาสอบบางวิชาอาจทำได้คะแนนน้อย

3.เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อนมีการเปลี่ยนคือ เพื่อนมีการเปลี่ยนในการนอน การตื่นมาเรียน การเข้าห้องเรียน และการจดบันทึกสิ่งที่เรียนในห้องทำให้เกิดผลที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

4.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำ Project นี้คือช่วงแรกๆเพื่อนมีอาการงี่เง่าที่โดนโทรปลุกในเวลาเช้าให้ตื่นมาเรียน เพื่อนติดการนอนดึกจึงทำให้เป้นปัญหาที่แก้ยาก

ระยะที่ 2

"พฤติกรรมหลังการเปลี่ยนแปลง"

1.เทคนิคที่เลือกใช้ในการพัฒนาเป้าหมาย : เนื่องจากเพื่อนเป็นคนที่ติดการนอนดึกละตื่นสายทำให้หลับในห้องบ่อยๆเรียนไม่รู้เรื่อง ข้าพเจ้าจึงใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติการนอนไวและตื่นเช้าและมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนการตั้งเป้าหมายถ้ามาเรียนทันเวลาและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นจะมีของรางวัลให้กับเพื่อน

2.ขั้นตอนที่ดำเนินการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม : การใช้เทคนิคกาีฝึกปฏิบัติมีการกำหนดระยะเวลานอนไม่เกินเที่ยงคืนและตื่นก่อนไปเรียน 1 ชั่วโมง ไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดความเคยชินและติดเป็นนิสัยการนอนและการตื่นนอนในช่วงสัปดาห์แรกๆอาจมีสยบางเล็กน้อยแต่ในอาทิตย์ถัดมาก้มาการพัฒนาตนเองของเป้าหมายในการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น

3.บันทึกผลการพัฒนา/ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือน (1 ก.พ.-31 มี.ค. 60) : ในช่วงที่ 1 เพื่อนยังไม่ค่อยชินกับการนอนเร็วและการตื่นเช้าในช่วง 1-2 อาทิตย์แรกทำให้ตื่นสายและมาเรียนช้าเป็นบางครั้ง หลังจากผ่านช่วง 2 อาทิตย์แรกมาเพื่อนมีการพัฒนาการตื่นและการมาเรียนที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการนอนการตื่นนอนของตนเองและในช่วงสัปดาห์ต่อๆมาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลา 2 เดือนในการพัฒนา

หลังจากการพัฒนาตนเองก็เริ่มเปลี่ยนมาเรียนทันเวลาและไม่ตื่นสาย

4.ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำ Project นี้

  1. เพื่อนเป็นคนอารมยืร้อนหงุดหงิดง่ายทำให้เวลาโทรปลุกมีอาการงี่เง่า
  2. บางวันเพื่อนมีการปิดโทรศัพท์หนีไม่สามารถโทปลุกได้
  3. ในช่วงแรกการทำโปรเจ็คนี้เพื่อนยังติดการนอนดึกและตื่นสายในช่วงอาทิตย์แรกๆ

นายทศพร แก้วล้อม 57112010079

เจ้าของ Project

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.