Hånddreven ubåd indledte krig under havet MAgasin artikel

Artikel

Dette var en opgave fra grundforløbet som mediegrafiker, hvor jeg arbejdede en del med det trykte medie. Her skulle jeg lave en fiktiv artikel til et magasin. Der blev udleveret billeder og tekst. Layout og fontvalg har jeg selv stået for.

© 2017 Rikke Louise Carlsson

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.